Course: Czech Language Methodology - Linguistic Part

« Back
Course title Czech Language Methodology - Linguistic Part
Course code KČJ/DIJS
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Course content
1. Methodology of Czech as the science subject. 2. General didactic principles. 3. Specific didactic principles. 4. Traditional and alternative methods of teaching, organisational forms of teaching; collaborative learning. 5. Rational methods. 6. Programs of education and language-centered education. 7. Czech lesson plan. 8. Lexical meaning as the subject matter. 9. Word structure and word formation as the subject matter. 10. Orthography as the subject matter. 11. Morphology as the subject matter. 12. Classical syntax as the subject matter. 13. Valence syntax as the subject matter.

Learning activities and teaching methods
Cooperative instruction, Discussion, Instruction based on dialogue, Multimedia supported teaching, Skills demonstration, Seminar classes
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 50 hours per semester
 • Contact hours - 28 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
porovnat a zhodnotit jazykové prostředky psaného a mluveného textu
vymezit komunikační hodnotu zvukových prostředků řeči a identifikovat stylové i nářeční jevy
klasifikovat slovní druhy na základě tří klasifikačních kritérií
vysvětlit významy gramatických kategorií
vysvětlit vztah mezi morfologickou a syntaktickou rovinou jazyka
vysvětlit vývojové tendence v současné morfologii
vysvětlit rozdíly ve stylové platnosti dubletních tvarů
vysvětlit základní rozdíly mezi jednovrcholovým a dvojvrcholovým chápáním věty
vysvětlit podstatu základních i rozvíjejících větných členů
srovnat pojmy věta a výpověď
vysvětlit různé typy výpovědí
objasnit základní pojmy z fonetiky a fonologie
professional skills
zaznamenat mluvený text ve shodě s pravidly fonetické transkripce
aplikovat ve svém mluveném projevu zásady správné výslovnosti
analyzovat mluvený text a zhodnotit význam užitých zvukových prostředků
analyzovat slovní tvar
provést morfologický rozbor jednotlivých tvarů v zadaném textu, určit mluvnické významy slov ohebných
utvořit slovesný tvar podle zadaných mluvnických kategorií
užít slovnědruhové homonymum ve větě v různé slovnědruhové platnosti
zvolit jeden z dubletních tvarů, které jsou stylově odlišné, vhodně podle kontextu
v komunikátech psaných i mluvených užívat kodifikovaných tvarů jmenných i slovesných
interpretovat větu z hlediska formálního i sémantického
určovat syntaktické a sémantické vztahy a prostředky jejich vyjadřování
sestavit gramatický větný vzorec a sémantický větný vzorec
learning outcomes
professional knowledge
porovnat různá pojetí vyučování českému jazyku v minulosti a dnes
vysvětlit, jak je v jazykové výchově třeba respektovat jednotlivé obecné i speciální didaktické zásady
porovnat různé typy jazykových cvičení
vysvětlit, které logicko-myšlenkové procesy žák uplatňuje, když si osvojuje konkrétní jazykové znalosti a dovednosti
porovnat různá pojetí vyučování českému jazyku na 1. stupni v minulosti a dnes
professional skills
navrhnout vyučovací hodiny jazykové složky předmětu různého tematického zaměření
volit funkčně různé organizační formy pro jazykovou výchovu
vhodně aplikovat, různé vyučovací metody
nenásilně integrovat všechny tři složky vyučování českému jazyku (jazykovou, slohovou a literární)
vhodně aplikovat různé vyučovací metody
teaching methods
professional knowledge
Multimedia supported teaching
Skills demonstration
Cooperative instruction
Instruction based on dialogue
Discussion
Seminar classes
professional skills
Cooperative instruction
Multimedia supported teaching
Skills demonstration
Instruction based on dialogue
Seminar classes
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Skills demonstration during field trip
Skills demonstration during seminar
Seminar work
professional skills
Skills demonstration during field trip
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Učebnice českého jazyka pro střední školy.
 • BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.
 • Čechová, Marie; Styblík, Vlastimil. Čeština a její vyučování : didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a studenty učitelství. 2., upravené vydání, v SPN - pedagogickém nakladatelství vyd. 1. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. ISBN 80-85937-47-6.
 • Čechová, Marie; Styblík, Vlastimil. Didaktika češtiny. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
 • Hausenblas, Ondřej. Vrátíme smysl hodinám češtiny? : Úvaha a praktický návrh, jak učinit náš vyučovací předmět hodným žákova zájmu. Zbuzany, 1993.
 • Hrabal, V. Jaký jsem učitel.
 • KALHOUS, Z., OBST, O. et al. Školní didaktika. Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-571-4.
 • Kolektiv. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007. Praha, 2007.
 • Kostečka, Jiří. Do světa češtiny jinak : (Didaktika českého jazyka a slohu pro vyučovací praxi). 1. vyd. Jinočany : H & H, 1993. ISBN 80-85787-24-5.
 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-172-7.
 • Silberman, Mel; Lawson, Karen. 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování : osvědčené způsoby efektivního vyučování. 1. vyd. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-124-X.
 • Šebesta, Karel. Od jazyka ke komunikaci : didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-711-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education SS Teacher Training in the Czech Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in the Czech Language (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in the Czech Language (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in the Czech Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in the Czech Language (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer