Course: Literature Methodology for Upper Secondary Schools

« Back
Course title Literature Methodology for Upper Secondary Schools
Course code KČJ/DIDSŠ
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Brčáková Vladimíra, Mgr.
 • Bína Daniel, Doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1. Literature teaching methodology, its subject and its relation towards other branches of science. 2. Teaching literature as a communicative, aesthetic and educational process, its participants (the student, the teacher, the topic, literature, conception, teaching process), their specific features and their relations in teaching. 3. The teenagers´ reading competences as a determining factor of teaching literature. Naive vs. critical reading, reading as an aim and method. 4. The relation between literary knowledge and the literature teaching curriculum as a part of the subject Czech Language; specific features of key competences and expected outcomes of the student at the secondary school. 5. Specific features of methodological principles in teaching literature, especially the principles of scientific approach, adequateness, clarity and creativity in the process of reaching expected outcomes and key competences; emphasis on the principle of integrity of all components of the subject. 6. Strategies in teaching literature, especially the methods for motivation and interpretation methods; the forms of classroom work: individual and team work, the role of written assignment in teaching literature. 7. Methodological interpretation of the text, its function, determining features and modifications; the relation between standardized and the so-called scandal interpretation; enhancing the student´s reading interest in all phases of reception ? demonstrated on work with epic and lyric text of various genres. 8. The methods of reinforcing the student´s reception skills needed for activities based on both interpretation and production. 9. The methods of learning literature of different historical periods (European context and literature outside Europe, problem presentation; the relation between demonstration through the text, illustration through the text and interpretation of the text. 10. The methods of teaching the modern literature styles of the 19th, 20th and 21st centuries (methodological text interpretation as a method of problem presentation). 11. The methods of creative dramatization, role-play and its methodological role, artistic reading as a method as well as an aim of interpretation, the methodology of artistic reading and reciting. 12. The structure of a thematic field within a curriculum, the relation between a lesson and a thematic field at secondary school, types of lesson at secondary schools, cross-curricular relations of teaching literature; theatre and drama, stages of lesson planning. 13. Literature textbooks for the secondary schools (especially reading books ? methodological criteria for their assessment and their expert assessment), interactive and multi-media teaching materials; work with interactive boards and other teaching tools. 14. Diagnostic and evaluation methods. Introduction and critical analysis/evaluation of specific assessment tools and scoring procedures used in a given subject

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Lecture with practical applications, Discussion, Instruction based on dialogue, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, One-to-One tutorial, Group discussion, Skills demonstration, Seminar classes, Self-study of literature, Lecture with visual aids
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • Contact hours - 36 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vyjmenovat a charakterizovat základní didaktické zásady
charakterizovat základní psychologické poznatky o věkových specifikách vnímání a učení žáků
vysvětlit vybrané učivo po odborné stránce, vysvětlit složitost a problémové stránky tématu, jeho důležitost a důvod jeho zařazení do školní výuky
professional skills
vyhledat potřebné informace, využít k tomu odbornou literaturu, periodika, knihovny, studovny, internet
vytvořit částečně připravený mluvený projev, užít vhodné prostředky neverbální komunikace
vytvořit jednoduchou multimediální podporu
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
vyjmenovat základní cíle a smysl výuky literatury na SŠ a vysvětlit jejich důležitost a význam
rozlišit sumu odborných informací a poznatků k vybranému tématu a okruh informací a poznatků relevantních pro tvorbu programu vyučovací jednotky pro konkrétní ročník a věk studentů
charakterizovat některé výhody a nevýhody nejrozšířenějších učebnic, antologií, učebních opor aj., zdůvodnit výběr jedné z nich
professional skills
navrhnout a zpracovat program vyučovací jednotky/bloku/projekt
vybrat odpovídající, typu školy a věku studentů přiměřenou oblast informací a vhodných komunikátů pro použití ve výuce
provést didaktické zpracování učiva (na konkrétní téma, pro konkrétní ročník a věk žáků)
vytvořit program učební jednotky včetně motivačních a aktivizačních prvků, samostatné a skupinové práce studentů, částečného přihlédnutí k některým zvláštním potřebám
zvolit způsob měření/hodnocení výsledků učení pro konkrétní aktivitu a výběr zdůvodnit
realizovat samostatný řečnický/komunikátorský výkon (přednést krátký nepřipravený projev, moderovat krátkou diskusi, tvořit vhodné otázky, prezentovat informace s multimediální podporou
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Multimedia supported teaching
Group discussion
Students' portfolio
One-to-One tutorial
Instruction based on dialogue
Lecture with practical applications
Discussion
professional skills
Task-based study method
Skills demonstration
Seminar classes
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Seminar work
Group presentation at a seminar
Continuous assessment
Self-evaluation
Quality of a written report
professional skills
Skills demonstration during seminar
Project
Portfolio
Recommended literature
 • časopis Český jazyk a literatura.
 • časopis Host, příloha Host do školy.
 • časopis Tvořivá dramatika.
 • Výuka národní literatury v mezipředmětových vztazích: sborník z mezinárodního semináře. . Ústí nad Labem, 2006. ISBN 80-7044-767-2.
 • BERÁNKOVÁ, E. KOSTEČKA, J. Přečtěte si s námi: literární interpretace pro vyučovací praxi.. Praha: SPN, 1992. ISBN 80-04-24573-0.
 • BERÁNKOVÁ, E. Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla. . Plzeň: Fraus, 2002. ISBN 80-7238-182-2.
 • GERMUŠKOVÁ, M. Literárny text v didaktickej komunikácii. . Prešov: FHPV PU, 2003., 2003.
 • HOZNAUER, M. Dobrodružství s literaturou: vybrané texty k výuce literatury na literární semináře. . Praha: SON, 1993. ISBN 80-04-26046-2.
 • KOLEKTIV. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia.. Praha: VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3.
 • KOŽMÍN, Z. Interpretace básní: určeno pro učitele českého jazyka a literární výchovy na SŠ.. Praha: SPN, 1986.
 • KOŽMÍN, Z. Tvořivý sloh: malé traktáty a malé scénáře.. Praha: Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-037-4 .
 • LEDERBUCHOVÁ, L. Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole II. . Plzeň: ZČU, 1997. ISBN 80-7082-364-X.
 • LEDERBUCHOVÁ, L. Dítě a kniha: o čtenářství jedenáctiletých. . Plzeň: Nakl. Aleš Čeněk, 2004. ISBN 80-86898-01-6.
 • Machková, Eva. Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací. 5., rozšíř. vyd., v Středočes. kraj. kult. středis. 2. Praha : Středočeské krajské kulturní středisko, 1990.
 • NEZKUSIL, V. Nástin didaktiky literární výchovy: čtyřletá gymnázia a vyšší třídy víceletých gymnázií: z praxe pro praxi. . Praha: PedF UK, 2004. ISBN 80-7290-160-5.
 • POSLEDNÍ. P. Hledání tvaru: současná literární kultura na gymnáziu. . Hradec Králové: Gaudeamus, 1999. ISBN 80-7041-435-9.
 • Šrámková, Vítězslava; Hůrková-Novotná, Jiřina. Mluvený projev a přednes : Učebnice pro 2. a 3. roč. stř. pedagog. škol a pro učitele gymnázií pro nepovinný předmět Umělecký přednes. 1. vyd. Praha : SPN, 1984.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education SS Teacher Training in the Czech Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in the Czech Language (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in the Czech Language (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in the Czech Language (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in the Czech Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer