Course: Literature Methodology for Lower Secondary Schools

« Back
Course title Literature Methodology for Lower Secondary Schools
Course code KČJ/DIDL
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Brčáková Vladimíra, Mgr.
 • Bína Daniel, Doc. PhDr. Ph.D.
Course content
1. Literature teaching methodology ? its subject and its relation with other branches of science. 2. Teaching literature as a communicative, aesthetic and educational process, its participants (the student, the teacher, the topic, literature, conception, teaching process), their specific features and their relations in teaching. 3. Literature textbooks for the second grade of elementary schools (especially reading books ? methodological criteria for their assessment and their expert assessment), interactive and multi-media teaching materials. 4. The teenagers´ reading competences as a determining factor of teaching literature. Naive vs. critical reading, reading as an aim and method. 5. The relation between literary knowledge and the literature teaching curriculum as a part of the subject Czech Language; specific features of key competences and expected outcomes of the student at the second grade at primary school, their specification; the curriculum and its role in developing the student´s reading skills and literary knowledge. 6. Specific features of methodological principles in teaching literature, especially the principles of scientific approach, adequateness, clarity and creativity in the process of reaching expected outcomes and key competences; developing the reception of aesthetic values, emotions, imagination, fantasy and symbolic thinking in relation to logical thinking about literature; emphasis on the principle of integrity of all components of the subject; the evaluation of the student´s performance; diagnostic and evaluation methods in teaching literature; the relation between assessment and grading; the portfolio of assessed student´s work. 7. Strategies in teaching literature, especially the methods used for motivation and interpretation methods; the methodology of interpretation, the importance of interpretation, its determining factors and modifications, the relation between standardized and the so-called scandal interpretation. 8. The methodology of interpretation aimed to enhance the student´s reading interest in all stages of reception, applied to analysing epic, lyric and dramatic works of particular genres. 9. The methods of reinforcing the student´s reception skills needed for activities based on both interpretation and production (transforming a text into different genres ? dramatization, etc. ? making a film script, creative writing methodology). The methods of creative dramatization, artistic reading. Presentation on a literary topic, writing an essay, writing a review. Developing the student´s verbal creativity. 10. The methods of recepting classical literature for adults from various periods of historical development, looked upon from within the framework of thematic fields or genres and taking account for the genesis of chosen texts (in the European and world-wide contexts). The methodology of stylistic value of poetics seen in the historical perspective; the changes in stylistic value of poetics (the relation between cultural, historical and literary context and the text itself, the context of the genre, the method of exposure ? interpretation as a method of problem-based teaching; the relation between demonstration through the text, illustration through the text and interpretation of the text. 11. The structure of a thematic field within a curriculum, the relation between a lesson and a thematic field at the primary school; the so-called topical literature lesson, workshops of critical reading, theatre and film education; literature in cross-curricular perspectives, especially in relation to music, arts, history, civics; projects linking aesthetic and educational aspects; stages of lesson planning, teachers´ preparation. Topics 8, 9 and 10 will take more time than other ones. The seminars will be based on solving model classroom situations, the methodology for solving them and on text interpretation.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Lecture with practical applications, Discussion, Instruction based on dialogue, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, One-to-One tutorial, Group discussion, Skills demonstration, Task-based study method, Seminar classes, Individual study, Lecture with visual aids
 • Contact hours - 36 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vyjmenovat a charakterizovat základní didaktické zásady
charakterizovat základní psychologické poznatky o věkových specifikách vnímání a učení žáků
vysvětlit vybrané učivo po odborné stránce včetně pamětného osvojení
vysvětlit problémové stránky tématu, důležitost tématu a důvod jeho zařazení do školní výuky
professional skills
samostatně vyhledat potřebné informace, využít k tomu odbornou literaturu, periodika, knihovny, studovny, internet
realizovat drobné řečnické výkony (krátký částečně připravený projev, vhodná neverbální komunikace, tvorba jednoduché multimediální podpory)
learning outcomes
professional knowledge
vyjmenovat základní cíle a smysl literární výchovy na ZŠ a vysvětlit jejich důležitost a význam
rozlišit a rozhodnout mezi sumou odborných informací a poznatků k vybranému tématu a mezi okruhem informací a poznatků relevantních pro tvorbu programu vyučovací jednotky pro konkrétní ročník a věk žáků
charakterizovat některé výhody a nevýhody nejrozšířenějších učebnic, zdůvodnit výběr jedné z nich
professional skills
navrhnout a zpracovat program vyučovací jednotky
vybrat odpovídající, věku žáků přiměřenou oblast informací a vhodných komunikátů pro použití ve výuce
provést didaktické zpracování učiva (na konkrétní téma, pro konkrétní ročník a věk žáků)
vytvořit program učební jednotky včetně motivačních a aktivizačních prvků, samostatné práce žáků, částečného přihlédnutí k některým zvláštní potřebám
zvolit způsob měření/hodnocení výsledků učení pro konkrétní aktivitu a výběr zdůvodnit
realizovat samostatný řečnický/komunikátorský výkon (přednést krátký nepřipravený projev, moderovat krátkou diskusi, tvořit vhodné otázky (maieutika), prezentovat informace s multimediální podporou
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
Multimedia supported teaching
Group discussion
Individual study
Students' portfolio
One-to-One tutorial
Instruction based on dialogue
Lecture with practical applications
Discussion
professional skills
Skills demonstration
Task-based study method
Seminar classes
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Group presentation at a seminar
Self-evaluation
professional skills
Skills demonstration during seminar
Portfolio
Project
Recommended literature
 • Český jazyk a literatura.
 • Host do školy: Měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno : Spolek přátel vydávání časopisu Host a Nakladatelství Host, ----.
 • On-line katalogy knihoven.
 • Tvořivá dramatika. Praha : Artama, 19--.
 • Učebnice pro literární výchovu na 2. st. ZŠ.
 • Výuka národní literatury v mezipředmětových vztazích : sborník z mezinárodního semináře. Ústí nad Labem, 2006. ISBN 80-7044-767-2.
 • Beránková, Eva; Kostečka, Jiří. Přečtěte si s námi : Literární interpretace pro vyučovací praxi. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-24573-0.
 • Beránková, Eva. Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla. Plzeň : Fraus, 2002. ISBN 80-7238-182-2.
 • Bína, Daniel; Niklesová, Eva. Hledání nových cest v didaktice slohu a literární výchovy. České Budějovice, 2007. ISBN 978-80-7394-059-1.
 • Germušková,Marta . Literárny text v didaktickej komunikácii.. Prešov: FHPV PU, 2003.
 • Kolektiv. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání : (se změnami provedenými k 1.9. 2007). Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007.
 • Koťátková, Soňa. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-756-9.
 • Kožmín, Zdeněk. Interpretace básní : Určeno pro učitele čes. jaz. a lit. na SŠ. Praha : SPN, 1986.
 • Kožmín, Zdeněk. Tvořivý sloh : Malé traktáty a malé scénáře. Praha : Victoria Publishing, 1995. ISBN 80-7187-037-4.
 • Lederbuchová, Ladislava. Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole. II.. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997. ISBN 80-7082-364-X.
 • Lederbuchová, Ladislava. Dítě a kniha : o čtenářství jedenáctiletých. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004. ISBN 80-86898-01-6.
 • Lederbuchová, Ladislava. Multikulturní výchova a metody tvořivé dramatiky v přípravě budoucích učitelů literární výchovy. História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzde. 2005.
 • Ležáková, Dana; Bína, Daniel. Komunikační kompetence v literární výchově. České Budějovice, 2006. ISBN 978-80-7040-935-0.
 • Machková, Eva. Základy dramatické výchovy. Praha: Středočeské nakladatelství, 1980.
 • Šimonová, Brigita. Moderný človek, literatúra a škola. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2000.
 • Šrámková, Vítězslava; Hůrková-Novotná, Jiřina . Mluvený projev a přednes : Učebnice pro 2. a 3. roč. stř. pedagog. škol a pro učitele gymnázií pro nepovinný předmět Umělecký přednes. Praha, 1984.
 • Valenta, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. Praha : Agentura Strom, 1997. ISBN 80-901954-1-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in the Czech Language (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer