Course: Czech Language Methodology

« Back
Course title Czech Language Methodology
Course code KČJ/DID2
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Suda Zdeněk, PhDr. CSc.
 • Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Course content
Teaching stylistics at primary school level. Development of theories and conceptions of teaching stylistics to the present. Importance, aim and content of teaching stylistics. Process of teaching stylistics and its methods. Creation of coherent texts using reproductive and productive procedures. Stylistic procedures and forms at primary school level. Specific features of spoken and written texts. Specifics of teaching in mixed and heterogeneous classes. Awareness of the subject of stylistics (school curricula, textbooks and handbooks) and the ability to work with teaching materials of stylistics. Training of methodic procedures during creation of stylistic forms. Evaluation of learners' texts.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Instruction based on dialogue, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, Skills demonstration, Seminar classes
 • Contact hours - 24 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit základní pojmy stylistiky
porovnat charakteristické znaky jednotlivých funkčních stylů
vysvětlit charakteristické znaky jednotlivých slohových postupů a útvarů
odlišit stylotvorné jazykové prostředky od prostředků neutrálních
professional skills
analyzovat texty jednotlivých funkčních stylů
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit důležitost orientace žáka na komunikační záměr
vysvětlit různé metody rozvíjení tvořivosti
porovnat různé typy slohových cvičení
professional skills
navrhnout vyučovací hodiny slohu a komunikační výchovy různého tematického zaměření (pro 2.-5. roč. ZŠ)
volit funkčně různé organizační formy pro komunikační a slohovou výchovu na 1. stupni ZŠ
vhodně aplikovat různé vyučovací metody
nenásilně integrovat všechny tři složky vyučování českému jazyku (jazykovou, slohovou a literární)
správně posoudit a interpretovat komunikační účinky ústních i písemných projevů žáků
teaching methods
professional knowledge
Multimedia supported teaching
Skills demonstration
Students' portfolio
Instruction based on dialogue
Discussion
Seminar classes
assessment methods
Oral exam
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Učební osnovy pro 1.-4. ročník základní školy. 1. vyd. Praha : SPN, 1983.
 • Učebnice českého jazyka pro základní školy.
 • Čechová, Marie. Komunikační a slohová výchova. Vyd. 1. Praha : ISV nakladatelství, 1998. ISBN 80-85866-32-3.
 • Čechová, Marie. Vyučování slohu : Úvod do teorie. 1. vyd. Praha : SPN, 1985.
 • Hubáček, Josef. Didaktika slohu : Celost. vysokošk. učebnice pro posl. pedagog. fakult, stud. učitelství v 1.-4. roč. zákl. školy. 1. vyd. Praha : SPN, 1990.
 • Kolektiv. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání : (se změnami provedenými k 1.9. 2007). Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007.
 • Svoboda, Karel. Didaktika českého jazyka a slohu. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (12) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer