Course: Czech Language Methodology

« Back
Course title Czech Language Methodology
Course code KČJ/DID1
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Suda Zdeněk, PhDr. CSc.
 • Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
 • Čechová Marie, Prof. PhDr. DrSc.
Course content
1. Methodology of Czech, objects of its research, aims and objectives. 2. Czech and RVP ZV - searching for key competences. 3. Didactic principles applied in Czech. 4. Methods used in Czech lessons. 5. Lesson plan, types and structures of language-oriented lessons, methods and activity forms used during different phases of the learning process. Didactic game. 6. Teaching vocabulary and lexical meaning at primary school level. 7. Word structure and word formation - connections, differences and system of notions.Word formation - principles, algorithm of the analysis. 8. Morphology at primary school. Parts of speech, nouns - grammatical categories, 9. Morphology at primary school. Parts of speech, verbs - grammatical categories, 10. Syntactic problems at primary school. 11. Syntactic problems at primary school. 12. Syntactic problems at primary school. 13. Acoustic aspects of the language. Orthographical problems - types, methods of explanation and practice.

Learning activities and teaching methods
Cooperative instruction, Instruction based on dialogue, Multimedia supported teaching, Skills demonstration, Seminar classes, Lecture with visual aids
 • Contact hours - 24 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
objasnit základní pojmy fonetiky a fonologie
objasnit základní pojmy z morfologie
objasnit základní pojmy ze slovotvorby a morfematiky
objasnit základní pojmy ze syntaxe
porovnat a zhodnotit jazykové prostředky mluveného a psaného textu
professional skills
přepsat mluvený text v souladu s pravidly českého pravopisu
aplikovat ve svém projevu zásady správné výslovnosti
analyzovat mluvený text a zhodnotit význam užitých zvukových prostředků
provést morfematický rozbor slova
provést slovotvorný rozbor slova
provést morfologický rozbor jednotlivých tvarů v zadaném textu, určit mluvnické významy slov ohebných
utvořit slovesný tvar podle zadaných mluvnických kategorií
užít slovnědruhové homonymum ve větě v různé slovnědruhové platnosti
v komunikátech psaných i mluvených užívat kodifikovaných tvarů jmenných i slovesných
provést syntaktický rozbor věty jednoduché
provést syntaktický rozbor souvětí
learning outcomes
professional knowledge
porovnat různá pojetí vyučování českému jazyku na 1. stupni ZŠ v minulosti a dnes
vysvětlit, jak je v jazykové výchově na 1. stupni třeba respektovat jednotlivé obecné i speciální didaktické zásady
porovnat různé typy jazykových cvičení
vysvětlit, které logicko-myšlenkové procesy žák uplatňuje, když si osvojuje konkrétní jazykové znalosti a dovednosti
professional skills
navrhnout vyučovací hodiny jazykové složky předmětu různého tematického zaměření (2. - 5. ročník ZŠ)
volit funkčně různé organizační formy pro jazykovou výchovu na 1. stupni ZŠ
vhodně aplikovat různé vyučovací metody
nenásilně integrovat všechny tři složky vyučování českému jazyku (jazykovou, slohovou a literární)
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Multimedia supported teaching
Skills demonstration
Cooperative instruction
Instruction based on dialogue
Seminar classes
assessment methods
Skills demonstration during field trip
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Recommended literature
 • Brabcová, Radoslava . Didaktika českého jazyka pro studující oboru učitelství na prvním stupni ZŠ. Praha, 1990. ISBN 80-04-24251-0.
 • David, Milan . Kapitoly z didaktiky českého jazyka na 1. stupni ZŠ . České Budějovice, 2002.
 • Hauser, Přemysl; Ondrášková, Karla . Základy didaktiky českého jazyka pro první stupeň základní školy. Brno, 1991. ISBN 80-210-0239-5.
 • Kolektiv. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007. Praha, 2007.
 • Macháčková, Iva - Vejvodová, Jana. Práce s učebnicemi českého jazyka na prvním stupni ZŠ. Plzeň, 1996.
 • Macháčková, Iva - Vejvodová, Jana. Soubor cvičení z didaktiky mateřského jazyka pro studující učitelství 1. st. ZŠ. Plzeň, 1991.
 • SVOBODOVÁ, Jana. Didaktika českého jazyka s komunikačními prvky : Počáteční fáze výuky mateřštiny.. Ostrava, 2003. ISBN 80-7042-300-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (12) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter