Course: Old Czech Literature

« Back
Course title Old Czech Literature
Course code KČJ/DA
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
  • Novotný Jiří, Mgr.
Course content
Lectures: 1. The beginning of literary evolution, Slavonic and Latin literature, beginning of literary production written in Czech. 2. Literature of central period of the Middle Ages.

Learning activities and teaching methods
Lecture with visual aids, Seminar
  • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
  • Contact hours - 36 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 28 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat základní etapy vývoje středověké společnosti na úrovni učiva střední školy
vyjmenovat několik literárních osobností českého středověku
vlastními slovy charakterizovat kroniku
professional skills
rozlišit text starší literatury a text novodobý
rozhodnout, studuje-li text staročeský, nebo novodobý překlad textu latinského
learning outcomes
professional knowledge
seřadit a podrobně charakterizovat periody vývoje české středověké literatury
vysvětlit specifické znaky starší tvorby
charakterizovat žánry uplatňované ve středověké tvorbě
přiřadit jednotlivá díla i vybrané autory ke konkrétním vývojovým periodám
rozlišit literární díla podle jazyka, žánru i výrazové formy
přiřadit díla k autorům a naopak
professional skills
vysvětlit specifika tvorby vybraných autorů s uvedením konkrétních příkladů
vybrat textové sekvence ilustrující specifické znaky středověké tvorby
analyzovat míru odrazu historické reality v dobových textech
na příkladech objasnit informativní, formativní a estetickou funkci středověkých textů
provést rozbor textu (tematika, kompozice, jazyk)
interpretovat vybrané umělecké prostředky (topoi, alegorie atp.)
obhájit výběr textů demonstrující autorský postoj i dobovou manipulaci
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Self-study of literature
Interactive lecture
Multimedia supported teaching
professional skills
Lecture with a video analysis
Lecture with visual aids
Task-based study method
Textual studies
Seminar classes
seminář s rozborem textů
assessment methods
professional knowledge
Practical exam
Oral exam
Test
professional skills
Practical exam
Test
Skills demonstration during seminar
práce s neznámým textem
Recommended literature
  • Hrabák, Josef. Dějiny české literatury. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1959.
  • Hrabák, Josef. Starší česká literatura : Úvod do studia : Vysokošk. příručka. 3. vyd. Praha : SPN, 1986.
  • Jakubec, Jan. Dějiny literatury české I. : od nejstarších dob do probuzení politického. Praha : Nákladem Jana Laichtera, 1929.
  • Šváb, Miloslav. Přehled dějin starší české literatury se srovnávacím nástinem slovenského vývoje. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964.
  • Vlček, Jaroslav. Dějiny české literatury. I. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education - (17) History courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Music in Education (15) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Education Music in Education (14) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education - (15) History courses 1 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education - (16) History courses 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education - (14) History courses 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer