Course: Czech Literature in the 19th Century

« Back
Course title Czech Literature in the 19th Century
Course code KČJ/AA
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
Course content
Lectures: 1. National Revivalism (Enlightenment and Classicism, stimulation of national culture in the late 18th and 19th centuries, science, drama, theatre, almanacs and folk tales). 2. Pre-romanticism (idea of national literature and culture, production of non-fiction, poetry and prose in the early 19th century and drama). 3. Romanticism - biedermeier (characteristic of the term, main authors and literary criticism).

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vyjmenovat základní vývojové periody české literatury
stručně charakterizovat společenské změny na konci 18. století
vyjmenovat několik známých umělců či vědců národního obrození
professional skills
přiřadit významná díla národního obrození k literárním osobnostem
interpretovat významná díla na úrovni středoškolské výuky
learning outcomes
professional knowledge
charakterizovat jednotlivé vývojové etapy národního obrození
charakterizovat specifika literární tvorby v různých obdobích
vysvětlit umělecké souvislosti národní a mimonárodní
professional skills
provést rozbor textu v rovině tematické, kompoziční a jazykové
vysvětlit specifika tvorby vybraných autorů s uvedením konkrétních příkladů
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Self-study of literature
professional skills
Lecture with visual aids
Textual studies
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Recommended literature
 • Česká literatura národního obrození. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1956.
 • Obrození národa : svědectví a dokumenty ; [Uspořádal, předml., komentáři a poznámkami opatřil Jan Novotný]. Vyd. 1. Praha : Melantrich, 1979.
 • Haman, Aleš. Trvání v proměně : česká literatura devatenáctého století. 1. vyd. Praha : ARSCI, 2007. ISBN 978-80-86078-71-7.
 • Jakubec, Jan. Dějiny literatury české. II, Od osvícenství po družinu Máje. Praha : Jan Laichter, 1934.
 • Krejčí, František Václav. Česká literatura druhé poloviny XIX. století pro posluchače DS na PI. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964.
 • Krejčí, Karel. Česká literatura druhé poloviny XIX. století. Praha, 1954.
 • Macura, Vladimír. Znamení zrodu : české národní obrození jako kulturní typ. 2. rozšíř. vyd., v H & H 1. vyd. Jinočany : H & H, 1995. ISBN 80-85787-74-1.
 • Štěpánek, Vladimír. Z dějin obrozenecké literatury. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1988.
 • Vlček, Jaroslav. Dějiny české literatury. III. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.
 • Vlček, Jaroslav. Dějiny české literatury. II. 5. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.
 • Vodička, Felix. Počátky krásné prózy novočeské : Příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy. 1. vyd. v nakl. H & H. Jinočany : H & H, 1994. ISBN 80-85787-62-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education - (16) History courses 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 -
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education - (15) History courses 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 -
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 -
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 -
Faculty of Education English Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Music in Education (14) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education - (14) History courses 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Music in Education (15) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 -
Faculty of Education Visual Culture in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education - (17) History courses 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 -
Faculty of Education Czech Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 -