Předmět: Česká literatura 19. stol.

« Zpět
Název předmětu Česká literatura 19. stol.
Kód předmětu KČJ/AA
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Rané obrození (osvícenský klasicismus, podněty pro národní kulturu konce 18. a 19. stol., věda, drama a divadlo, almanachy, knížky lidového čtení). 2. Preromantismus (idea národní literatury a kultury, naučná, básnická a prozaická tvorba poč. 19.stol., drama). 3. Romantismus - biedermeier (charakteristika pojmu, napětí romantismus - biedermeier, hlavní představitelé, literární kritika).

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška
 • Příprava prezentace (referátu) [1-10] - 10 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 40 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
vyjmenovat základní vývojové periody české literatury
stručně charakterizovat společenské změny na konci 18. století
vyjmenovat několik známých umělců či vědců národního obrození
Odborné dovednosti
přiřadit významná díla národního obrození k literárním osobnostem
interpretovat významná díla na úrovni středoškolské výuky
Výsledky učení
Odborné znalosti
charakterizovat jednotlivé vývojové etapy národního obrození
charakterizovat specifika literární tvorby v různých obdobích
vysvětlit umělecké souvislosti národní a mimonárodní
Odborné dovednosti
provést rozbor textu v rovině tematické, kompoziční a jazykové
vysvětlit specifika tvorby vybraných autorů s uvedením konkrétních příkladů
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška s demonstrací
Samostudium literatury
Odborné dovednosti
Přednáška s demonstrací
Studium textů
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Ústní zkouška
Doporučená literatura
 • Česká literatura národního obrození. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1956.
 • Obrození národa : svědectví a dokumenty ; [Uspořádal, předml., komentáři a poznámkami opatřil Jan Novotný]. Vyd. 1. Praha : Melantrich, 1979.
 • Haman, Aleš. Trvání v proměně : česká literatura devatenáctého století. 1. vyd. Praha : ARSCI, 2007. ISBN 978-80-86078-71-7.
 • Jakubec, Jan. Dějiny literatury české. II, Od osvícenství po družinu Máje. Praha : Jan Laichter, 1934.
 • Krejčí, František Václav. Česká literatura druhé poloviny XIX. století pro posluchače DS na PI. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1964.
 • Krejčí, Karel. Česká literatura druhé poloviny XIX. století. Praha, 1954.
 • Macura, Vladimír. Znamení zrodu : české národní obrození jako kulturní typ. 2. rozšíř. vyd., v H & H 1. vyd. Jinočany : H & H, 1995. ISBN 80-85787-74-1.
 • Štěpánek, Vladimír. Z dějin obrozenecké literatury. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel, 1988.
 • Vlček, Jaroslav. Dějiny české literatury. III. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.
 • Vlček, Jaroslav. Dějiny české literatury. II. 5. vyd. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.
 • Vodička, Felix. Počátky krásné prózy novočeské : Příspěvek k literárním dějinám doby Jungmannovy. 1. vyd. v nakl. H & H. Jinočany : H & H, 1994. ISBN 80-85787-62-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (16) Obory z oblasti historie 2 Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 -
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (15) Obory z oblasti historie 2 Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 -
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (16) Umění a užité umění 2 Letní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (17) Umění a užité umění 2 Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 -
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 -
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (14) Umění a užité umění 2 Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (14) Obory z oblasti historie 2 Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (15) Umění a užité umění 2 Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 -
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (17) Obory z oblasti historie 2 Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 -
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Letní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 -