Course: Teaching Activities 5

« Back
Course title Teaching Activities 5
Course code FEK/DPPN5
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Doctoral
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Course content
- It usually means giving seminars in the bachelor or master's study programmes including preparation of classes and their evaluation according to the specification provided by the tutor/supervisor or department head. - Alternatively, it is possible to complete activities by participating in summer schools, workshops for students, etc. - Partly, it is also possible to include preparation of study materials for students of lower study level. - Students also participate in evaluation and administrative tasks associated with the assigned pedagogical activity.

Learning activities and teaching methods
Students' self-study
  • Contact hours - 52 hours per semester
  • Individual project (40) - 40 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
absolvování magisterského studijního programu a předchozí pedagogické praxe
learning outcomes
student prokáže znalost základů vzdělávání dospělých svojí přípravou, realizací a vyhodnocením určené pedagogické činnosti
teaching methods
Internship
Students' self-study
Cooperative instruction
assessment methods
Continuous assessment
Self-evaluation
Recommended literature
  • . Směrnice č. 3DS/2014 děkana Fakulty ekonomické ZČU "Organizace studia v doktorském studijním programu" s upřesněním po reakreditaci oboru. Plzeň: FEK ZČU.
  • Eger, Ludvík. Vzdělávání dospělých a ICT. Plzeň: Nava, 2012. ISBN 978-80-7211-428-3.
  • Podlahová, Libuše. Didaktika pro vysokoškolské učitele : [vybrané kapitoly]. Vyd. 1. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4217-5.
  • Rohlíková, Lucie; Vejvodová, Jana. Vyučovací metody na vysoké škole. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7043-967-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics Economics and Management (2017) Economy 3 Winter
Faculty of Economics Economics and Management (2017) Economy 3 Winter