Course: Basics of Landscape Ecology

« Back
Course title Basics of Landscape Ecology
Course code CBG/ZKE
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Course content
1. + 2. Different approaches for defining the landscape. Landscape ecology x Geoecology x complex physical geography. 3. Landscape ecology and its status in the system of scientific disciplines. Anthropocentric, biocentric geosystem approach. 4. Vertical landscape structure. 5. + 6. Horizontal landscape structure. 7. Landscape and its dimensions. 8. + 9. Mass and energy flux in the landscape. 10. + 11. Landscape of the region and Czech Republic and its spatio-temporal evolution. 12. Didactic transformation of the landscape issues.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Students' portfolio, Group discussion, Task-based study method, Seminar classes, Self-study of literature, Lecture, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 12 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
používat základní znalosti obecných ekologických principů (v rozsahu požadovaném předměty CBG/GEO1, GEO2, GEO3)
obecně posoudit problematiku životního prostředí v rozsahu učiva gymnázia
popsat charakteristiky dílčích složek krajinné sféry
professional skills
užívat základní fyzicko-geografickou terminologii
rámcově popsat vzhled krajiny v jednotlivých regionech ČR
aplikovat obecné znalosti fyzicko-geografických principů na konkrétních případech
learning outcomes
professional knowledge
definovat krajinnou ekologii
popsat krajinu a její složky
vysvětlit problematiku dimenzí v krajině
vysvětlit problematiku krajinných složek (matrice, enklávy, koridory)
professional skills
vysvětlit problematiku horizontální a vertikální struktury krajiny
ilustrovat základní procesy a toky látek a energií, probíhající v krajině
integrovat veškeré nabyté znalosti a dovednosti a diskutovat svůj názor na problematiku krajinné ekologie
znázornit vývoj krajiny a jejích složek v prostoru a čase
posoudit a hodnotit životní prostředí ČR a regionu
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Task-based study method
Group discussion
Self-study of literature
Students' portfolio
Seminar classes
assessment methods
Oral exam
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Braniš, Martin; Pivnička, Karel. Úvod do studia životního prostředí. Praha : Karolinum, 1994. ISBN 80-7066-945-4.
 • Demek, J. : Nauka o krajině. Praha, SPN, 1983.
 • Demek, Jaromír. Vybrané kapitoly z krajinné ekologie. 1. vyd. Brno : Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. ISBN 80-210-2168-3.
 • Forman, Richard T. T.; Godron, Michel. Krajinná ekologie. null. Praha : Academia, 1993. ISBN 80-200-0464-5.
 • Janeček, M. aj. Ochrana zemědělské půdy před erozí. Praha: ISV nakladatelství, 2002.
 • Kopp, Jan. Nauka o krajině a životním prostředí : cvičení. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-732-7.
 • Kostkan, Vlastimil. Územní ochrana přírody a krajiny v České republice. Praha : Ministerstvo životního prostředí, 1996.
 • Lipský. Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. PrahaKarolinum UK, 1996.
 • Ložek, Vojen. Příroda ve čtvrtohorách. Praha : Academia, 1973.
 • Míchal, Igor. Ekologická stabilita. null. Brno : Veronica, 1992. ISBN null.
 • Moldan, Bedřich. Životní prostředí České republiky : vývoj a stav do konce roku 1989. 1. vyd. Praha : Academia, 1990. ISBN 80-200-0292-8.
 • Naveh, Zev. Landscape ecology : theory and application : with 82 figures. 2nd ed. New York [etc.] : Springer-Verlag, 1994. ISBN 0-387-94059-6.
 • Roberts, Neil. The holocene : an environmental history. 2nd ed. Malden : Blackwell Publishing, 1998. ISBN 978-0-631-18638-0.
 • Sádlo, Jiří; Storch, David. Biologie krajiny : biotopy České republiky. null. Praha : Vesmír, 2000. ISBN 80-85977-31-1.
 • Seják, Josef. Základy udržitelné ekonomie přírodních zdrojů a životního prostředí. Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2005. ISBN 80-7044-758-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2016) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 3 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2015) Geography courses 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2013) Geography courses 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 3 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2017) Geography courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2014) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 3 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2017) Special and interdisciplinary fields 2 Summer
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (14) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 3 Summer