Course: Educational Issues in Geography

« Back
Course title Educational Issues in Geography
Course code CBG/VPGZ
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
 • Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
Course content
This course consists of these issues: Didactic analysis of selected thematic units in reference to their educational opportunities. Didactic transformation of chosen geographical problems. Global, intercultural and environmental education and other educational options of geography. Problem teaching. Possibilities of different teaching methods in geography. Methodology of processing geographical project. A course of processing of the geographical project, motivation, task analysis, options of solution, project structure, activities plan and outline, project processing, project summary, presentation of results in front of the class, discussion, proposals of solution. Usage of the project. Ideas for creating geographic projects. Preparation of exams.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Project-based instruction, Discussion, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, Seminar classes, Individual study, Self-study of literature, Seminar
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 13 hours per semester
 • Contact hours - 41 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
To pass the course students are expected to have accomplished the courses of the first stage of their study.
learning outcomes
Students will grasp the specifics of geography and its position in the system of school subjects. They will realize its possibilities and potential in term of inter-subject relations. Students will be acquainted with current issues regarding FEPs and they will be able to apply them, implement didactic analysis and justify chosen solutions. Students will be able to use various teaching methods and apply them for given topics. They provide subject matter in the context and adapt it for the level and age of pupils.
teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Multimedia supported teaching
Project-based instruction
Self-study of literature
Individual study
Students' portfolio
Discussion
Seminar classes
assessment methods
Skills demonstration during seminar
Report
Individual presentation at a seminar
Continuous assessment
Project
Quality of a written report
Recommended literature
 • Bílá kniha. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Praha: MŠMT, 2001.
 • Rámcové vzdělávací programy pro příslušné stupně škol. Praha: VÚP.
 • Buryánek, Jan. Interkulturní vzdělávání : příručka nejen pro středoškolské pedagogy : projekt Varianty. Praha : Člověk v tísni - společnost při České televizi, 2002. ISBN 80-7106-715-6.
 • Hájek, Jan. Vybrané kapitoly z didaktiky geografie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. ISBN 80-7082-988-5.
 • Kalhous, Z., Obst, O. Školní didaktika. Praha, Portál, 2002.
 • Kast, Verena. Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. Vyd. 1. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-302-1.
 • KELLER, E. The big book of ready?to?use theme units. Jefferson City : Scolastic professional books,, 1998.
 • KÜHNLOVÁ, H. Program rozvoje naší vesnice. Školní geografický projekt. Praha. Geografické rozhledy.
 • KÜHNLOVÁ, H. Školní geografický projekt. Praha. Geografické rozhledy 3/1993-94.
 • Kühnlová, Hana. Kapitoly z didaktiky geografie. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-995-2.
 • Kyriacou, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8.
 • Pasch, Marvin; Koldinský, Milan. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: jak pracovat s kurikulem. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4.
 • Pike, Graham; Selby, David. Globální výchova : Nabídka alternativních aktivit pro práci ve škole. [Praha] : Grada, 1994. ISBN 80-85623-98-6.
 • Průcha, Jan. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.
 • SITTE, W. Didaktische Spiele als Unterrichtsform im Geographie und Wirschaftskunde. Praha, UK, 1990.
 • Wahla, Arnošt. Didaktika zeměpisu. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta v Ostravě, 1974.
 • Wahla, Arnošt. Terminologický a výkladový slovník didaktiky geografie : Určeno posl. interního, dálkového i postgraduálního studia. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta, 1983.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter