Course: Propaedeutics of geography education

« Back
Course title Propaedeutics of geography education
Course code CBG/PVG
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
 • Pluháčková Markéta, Mgr.
Course content
Students describe present-day state of the geography education. Students compare the educational system of different ducational institutions. Students familiarize with history of geography education and curricular documents. Students recognize basic terminology of geography education. Students understand the role of synthetic approach geography education and position of geography within the crosscurricullar links and in the environmental education. Students will familiarize with the state of geography education in foreign educational systems. Students discern the form of geography education in alternative educational approaches (Montessori, Waldorf, Dalton etc.) Who we teach geography and why. Basic terminology of geography education. History of geogrpahy education. Cutting-edge approach to the geography education. Educational potential of main geography topics. Teaching of geography and crosscurricullar links. Particularities of geography education in foreign educational systems. Forms of teaching geographical topics in alternative educational approaches.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Task-based study method, Seminar classes, Self-study of literature, Seminar
 • Practical training (number of hours) - 13 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 24 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
prokazovat zájem o studium geografie
popsat své zkušenosti s výukou zeměpisu na SŠ
professional skills
aplikovat znalosti přírodovědných předmětů na úrovni SŠ
používat na uživatelské úrovni PC a vyhledávat informace na internetu
learning outcomes
professional knowledge
prokázat připravenost na další studium výuky zeměpisu
vysvětlovat rozdíly mezi jednotlivými alternativními vzdělávacími přístupy
posuzovat historii výuky zeměpisu na českých školách
professional skills
porovnávat zahraniční vzdělávací systémy
popisovat specifika výuky zeměpisu na SŠ, kde studoval
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Task-based study method
Self-study of literature
Discussion
Seminar classes
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Balderstone, D. Secondary Geography Handbook. Sheffield, 2006. ISBN 978-18-4377-165-4.
 • David, K. Methodika vyučování zeměpisu ve školách obecných a měšťanských. Velké Meziříčí, 1916.
 • Gersmehl, P. Teaching Geography. New York, 2014. ISBN 978-14-6251-641-4.
 • Holmes, D., Farbrother, D. A-Z Advancing Geography: Fieldwork. Sheffield, 2000. ISBN 978-18-9908-579-8.
 • Ida, Y., Yuda, M., Shimura, T., Ike, S., Ohnishi, K., Oshima, H. Geogrpahy Education in Japan. Tokyo, 2015. ISBN 978-4-431-24952-9.
 • Knecht, P. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce zeměpisu. Brno, 2014. ISBN 978-80-210-7652-5.
 • Kühnlová, Hana. Kapitoly z didaktiky geografie. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-995-2.
 • Lambert, D., Balderstone, D. Learning to Teach Geogrpahy in the Secondary School: A Companion to School Experience. London, 2009. ISBN 978-04-1543-786-8.
 • Lambert, David; Morgan, John. Teaching geography 11-18 : a conceptual approach. First edition. 2010. ISBN 978-0-335-23448-6.
 • Mitchell, D. Living geography: Exciting futures for teachers and students. Cambridge, 2007. ISBN 978-1-899857-20-3.
 • Morgan, J. Teaching Secondary Geography as if the Planet Matters. London, 2011. ISBN 978-04-1556-388-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter