Course: Modernmethods in teachingregionalgeography 2

« Back
Course title Modernmethods in teachingregionalgeography 2
Course code CBG/MVGZ2
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
 • Pluháčková Markéta, Mgr.
Course content
- Regionalization of continents (Europe, North and South America) - Application of knowledge of general geography (physical and human) to the regions and their connection with specifics of the regions - Didactical transformation on the elementary school level - Teaching regional geography in context - Relevant sources of information for teaching regional geography of Europe, North and South America - Usage of technical equipment in lessons of regional geography (Google Earth, educational software etc.)

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Project-based instruction, Discussion, Skills demonstration, Task-based study method, Textual studies, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar
 • Individual project (40) - 16 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 39 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
užívat znalosti fyzické a humánní geografie na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského stupně studia
korektně sestavit didaktický test
motivovat žáky k výuce zeměpisu
professional skills
aplikovat znalosti obecné didaktiky pro ZŠ
korektně používat znalosti v rozsahu didakticko-geografických předmětů
plánovat a realizovat vyučovací hodinu zeměpisu pro ZŠ stupeň
hodnotit práci žáků v hodinách zeměpisu
learning outcomes
professional knowledge
dělit kontinenty (Evropa, Severní a Jižní Amerika) na regiony
aplikovat znalosti obecné geografie (fyzické a humánní) do výuky vymezených regionů a prezentovat propojení těchto obecných pravidel se specifiky jednotlivých regionů
klást důraz na souvislosti mezi jednotlivými tématy
využívat vhodné a relevantní zdroje pro výuku regionální geografie
professional skills
provádět didaktickou transformaci na úrovni učiva pro základní školy a demonstrovat výuku regionální geografie v návaznosti na obecnou geografii
používat při výuce regionální geografie vhodnou techniku (výukové programy, modely, prezentace, Google Earth apod.)
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Task-based study method
Textual studies
Skills demonstration
Project-based instruction
Discussion
assessment methods
Practical exam
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
Project
Recommended literature
 • Journal of Geography in Higher Education.
 • Journal of Geoscience Education.
 • Lew, Alan A.; Hall, Michael C.;Dallen Timothy. World Regional Geography: Human Mobilities, Tourism Destinations, Sustainable Environments. Kendall Hunt Publishing, 2011. ISBN 978-0757593154.
 • Blouet, Brian W.; Blouet, Olwyn M. Latin America and the Caribbean : a systematic and regional survey. Hoboken : John Wiley & Sons, 2006. ISBN 0-471-63095-0.
 • Bradshaw, Michael. World regional geography : the new global order. Updated 2nd ed. Boston : McGraw-Hill, 2002. ISBN 0-07-239031-X.
 • Brown, R.H. Method of teaching Regional Geography. 1927.
 • Frey, A.E. The Teaching of Regional Geography. 1973.
 • Hobbs, J.J. Fundamentals of World Regional Geography. Independence, 2012. ISBN 9781133113782.
 • Holeček, Milan; Janský, Bohumír; Tlach, Stanislav. Zeměpis světa 1 : učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia : oceány - polární oblasti - Afrika - Austrálie a Oceánie. 3., upr. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2005. ISBN 80-86034-61-5.
 • Holeček, Milan; Janský, Bohumír. Zeměpis světa 2 : učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia : Amerika - Asie. 2., upr. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2001. ISBN 80-86034-46-1.
 • Jeřábek, Milan; Vilímek, Vít. Zeměpis světa 3 : učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia : Evropa. 2., upr. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2001. ISBN 80-86034-47-X.
 • Knox, P.L. Human Geography: Places and Regions in Global Context. Upper Saddle River, 2015. ISBN 9780321769664.
 • Král, V. Fyzická geografie Evropy. Academia Praha, 1999.
 • KÜHNLOVÁ, H. Vybrané kapitoly z didaktiky geografie I. UK Praha : PřF, 1997.
 • Kühnlová, Hana; Peštová, Jana. Amerika - Asie : poznáváme největší světadíly. 2. upr. vyd. [Praha] : Nakladatelství České geografické společnosti, 1995. ISBN 80-901863-7-8.
 • Mentlík, Pavel; Novotná, Marie. Regionální geografie & regionální rozvoj. 2002.
 • Mirvald, Stanislav; Hájek, Jan; Novotná, Marie. Pouště, savany a tropické lesy : Pracovní sešit k zeměpisu. 1. vyd. Praha : Septima, 1993. ISBN 80-901446-6-7.
 • Mísařová, Darina; Hercik, Jan. Kapitoly z didaktiky geografie 1. Olomouc, 2013. ISBN 978-80-244-3849-8.
 • Netopil, Rostislav; Bičík, Ivan; Brinke, Josef. Geografie Evropy : Celostátní vysokošk. učebnice pro stud. fakult přírodověd. a pedagog. stud. oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. 1. vyd. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-22432-6.
 • Novotná, Marie. Geographic information systems in regional geography. GIS Brno `98 conference ISBN 80-210-1842-9. 1998.
 • Svatoňová, Hana. Zeměpis : Putování po světadílech : učebnice. 1. díl, Amerika, Afrika. Brno : Nová škola, 2008. ISBN 80-7289-095-6.
 • ŠUPKA, J., HOFMAN, E. Vybrané kapitoly z didaktiky regionální geografie. Brno: MU,, 1990.
 • Šupka. Schémata v didaktice geografie a při vyučování zeměpisu na základní a střední škole. Hradec Králové KPÚ, 1982.
 • Vilímek, Vít; Nováková, Renata. Evropa : Metodická příručka k učebnici zeměpisu pro základní školy. 1. vyd. Praha : Scientia, 1994. ISBN 80-85827-42-5.
 • Vilímek, Vít. Zeměpisný slovníček : příručka pro základní a střední školy. 2., upr. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1999. ISBN 80-86034-38-0.
 • VOTÝPKA, J., JANOUŠOVÁ, J. Severní Amerika. SPN Praha, 1987.
 • Votýpka, Jan. Fyzická geografie Evropy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1994. ISBN 80-7066-931-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter