Předmět: Moderní metody ve výuce regionální geografie 2

« Zpět
Název předmětu Moderní metody ve výuce regionální geografie 2
Kód předmětu CBG/MVGZ2
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
 • Pluháčková Markéta, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1 EVROPA: Regionalizace Evr. v 21. stol., využitelná ve výuce na ZŠ. Přístupy k dělení Evr. do regionů podle HG i FG charakteristik na úrovni ZŠ. Formování států v Evr. během 20. stol. - didakt. transform. pro ZŠ. Využití dokumentárních pořadů pro pochopení polit. situace v Evr.. 2 EVROPA: FG charakteristiky Evr. a jejich didakt. transform. na úrovni ZŠ. Přír. krajiny v Evr., rozdíl mezi oceán. a kontinent. klimatem na příkladech evro. států. Typy odtokových režimů evr. řek ve vazbě na klima. Evr. horstva - jejich stručný geol. vývoj a výšk. stupně - didakt. transform. pro ZŠ. Využití animací, modelů a schémat pro lepší pochopení jednotlivých evr. FG procesů. 3 EVROPA: HG charakteristiky Evr. a jejich didakt. transforma. pro ZŠ. Základní demograf. údaje a věková pyramida evr. obyvatelstva. Rozdíly a podobnosti v hospodářství jednotl. evr. regionů - didaktická transformace pro ZŠ. Prezentace jako podpora výkladu HG charakteristik. 4 EVROPA: Propojení FG a HG znalostí při výuce modelového regionu Evr. na ZŠ. Ukázková hodina výuky geogr. vybraného regionu pro ZŠ. Vazby mezi FG a HG sférou, využití aktivizačních forem výuky. Tur. ruch vybraného regionu jako motivační prvek ve výuce reg. geogr. Evr.. Didakt. hra jako prostředek motivace a aktivizace žáků při výuce modelového regionu Evropy - hra na cest. kancelář. 5 SEVERNÍ AMERIKA: Regionalizace SA v 21. stol. při výuce na ZŠ. Vymezení SA a její dělení na regiony. SA od dob objevení Evropany až po současnou podobu, vazba na národností skladbu SA - didaktická transformace pro ZŠ. Výukové video jako aktivizační a motivační prvek výuky vývoje SA. 6 SEVERNÍ AMERIKA: FG charakteristiky SA a jejich didakt. transform. na úrovni ZŠ. Přír. krajiny v SA - didakt. transform. vazeb a souvislostí jednotlivých FG sfér pro žáky ZŠ. Kordillery - jejich vznik, vysvětlení výskytu sopečné činnosti a zemětřesení, vznik pouští a kaňonů - didakt. transform. pro ZŠ. Využití on-line animací a modelů vizualizujících procesy spojené s tektonikou. 7 SEVERNÍ AMERIKA: HG charakteristiky SA a jejich didakt. transform. pro ZŠ. Podobnosti a odlišnosti hospodářství jednotlivých HG regionů SA. FG podmínky podmiňující možnosti hosp. vývoje - těžba, zemědělské oblasti, hustota osídlení - didakt. transform. pro ZŠ. Integrace elektronických map a Google Earth do vyučování HG SA - vizualizace vybr. fenoménů. 8 SEVERNÍ AMERIKA: Propojení FG a HG znalostí při výuce model. regionu SA na úrovni ZŠ. Vliv FG i HG podmínek na podobu vybraného regionu SA - didakt. transform. pro ZŠ. Využití projekt. vyučování. Aktivizace žáků pomocí projekt. vyučování. 9 JIŽNÍ AMERIKA: Regionalizace JA v 21. stol. využitelná při výuce na ZŠ. Vymezení JA a její dělení na regiony. Historie osidlování Evropany, vliv osidlování na současnou podobu JA, národnostní složení JA - didakt. transform. pro ZŠ. Interaktivní tabule a pracovní listy jako aktivizační a motivační prvek výuky. 10 JIŽNÍ AMERIKA: FG charakteristiky JA a jejich didakt, transform, na úrovni ZŠ. Typy přír. krajin v JA - návaznost na klima a orografický efekt Kordiller - didaktická transformace na úrovni ZŠ. Problematika kácení TDL v Amazonii - příčiny a následky. Využití Google Earth k vizualizaci vybraných environm. problémů - nárůst vykácených ploch TDL za 20 let v programu Google Earth Engine. 11 JIŽNÍ AMERIKA: HG charakteristiky JA a jejich didakt. transform. pro žáky ZŠ. HG charakteristika regionů JA. Hospodářská úroveň JA států - didakt. transform. na úrovni ZŠ: příčiny velkých ekon. rozdílů (mezistátních i vnitrostátních), významné export. artikly, typické znaky zemědělství. Výuková videa jako nástroj motivace žáků při výuce HG charakteristik JA. 12 JIŽNÍ AMERIKA: Propojení FG a HG znalostí při výuce model. regionu JA na ZŠ. Model. vyučovací hodina vybraného regionu JA s důrazem na souvisloti a vazby mezi jednotlivými sférami formou metody řešení problému. Motivace a aktivizace žáků při výuce model. regionu JA pomocí metody řešení problému.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s diskusí, Projektová výuka, Diskuse, Demonstrace dovedností, Studium metodou řešení problémů, Studium textů, Přednáška, Přednáška s demonstrací, Seminář
 • Projekt individuální [40] - 16 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 39 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 50 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
užívat znalosti fyzické a humánní geografie na úrovni státní závěrečné zkoušky bakalářského stupně studia
korektně sestavit didaktický test
motivovat žáky k výuce zeměpisu
Odborné dovednosti
aplikovat znalosti obecné didaktiky pro ZŠ
korektně používat znalosti v rozsahu didakticko-geografických předmětů
plánovat a realizovat vyučovací hodinu zeměpisu pro ZŠ stupeň
hodnotit práci žáků v hodinách zeměpisu
Výsledky učení
Odborné znalosti
dělit kontinenty (Evropa, Severní a Jižní Amerika) na regiony
aplikovat znalosti obecné geografie (fyzické a humánní) do výuky vymezených regionů a prezentovat propojení těchto obecných pravidel se specifiky jednotlivých regionů
klást důraz na souvislosti mezi jednotlivými tématy
využívat vhodné a relevantní zdroje pro výuku regionální geografie
Odborné dovednosti
provádět didaktickou transformaci na úrovni učiva pro základní školy a demonstrovat výuku regionální geografie v návaznosti na obecnou geografii
používat při výuce regionální geografie vhodnou techniku (výukové programy, modely, prezentace, Google Earth apod.)
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška
Přednáška s demonstrací
Přednáška s diskusí
Seminář
Studium metodou řešení problémů
Studium textů
Demonstrace dovedností
Projektová výuka
Diskuse
Hodnotící metody
Praktická zkouška
Demonstrace dovedností při semináři
Individuální prezentace na semináři
Projekt
Doporučená literatura
 • Journal of Geography in Higher Education.
 • Journal of Geoscience Education.
 • Lew, Alan A.; Hall, Michael C.;Dallen Timothy. World Regional Geography: Human Mobilities, Tourism Destinations, Sustainable Environments. Kendall Hunt Publishing, 2011. ISBN 978-0757593154.
 • Blouet, Brian W.; Blouet, Olwyn M. Latin America and the Caribbean : a systematic and regional survey. Hoboken : John Wiley & Sons, 2006. ISBN 0-471-63095-0.
 • Bradshaw, Michael. World regional geography : the new global order. Updated 2nd ed. Boston : McGraw-Hill, 2002. ISBN 0-07-239031-X.
 • Brown, R.H. Method of teaching Regional Geography. 1927.
 • Frey, A.E. The Teaching of Regional Geography. 1973.
 • Hobbs, J.J. Fundamentals of World Regional Geography. Independence, 2012. ISBN 9781133113782.
 • Holeček, Milan; Janský, Bohumír; Tlach, Stanislav. Zeměpis světa 1 : učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia : oceány - polární oblasti - Afrika - Austrálie a Oceánie. 3., upr. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2005. ISBN 80-86034-61-5.
 • Holeček, Milan; Janský, Bohumír. Zeměpis světa 2 : učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia : Amerika - Asie. 2., upr. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2001. ISBN 80-86034-46-1.
 • Jeřábek, Milan; Vilímek, Vít. Zeměpis světa 3 : učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia : Evropa. 2., upr. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2001. ISBN 80-86034-47-X.
 • Knox, P.L. Human Geography: Places and Regions in Global Context. Upper Saddle River, 2015. ISBN 9780321769664.
 • Král, V. Fyzická geografie Evropy. Academia Praha, 1999.
 • KÜHNLOVÁ, H. Vybrané kapitoly z didaktiky geografie I. UK Praha : PřF, 1997.
 • Kühnlová, Hana; Peštová, Jana. Amerika - Asie : poznáváme největší světadíly. 2. upr. vyd. [Praha] : Nakladatelství České geografické společnosti, 1995. ISBN 80-901863-7-8.
 • Mentlík, Pavel; Novotná, Marie. Regionální geografie & regionální rozvoj. 2002.
 • Mirvald, Stanislav; Hájek, Jan; Novotná, Marie. Pouště, savany a tropické lesy : Pracovní sešit k zeměpisu. 1. vyd. Praha : Septima, 1993. ISBN 80-901446-6-7.
 • Mísařová, Darina; Hercik, Jan. Kapitoly z didaktiky geografie 1. Olomouc, 2013. ISBN 978-80-244-3849-8.
 • Netopil, Rostislav; Bičík, Ivan; Brinke, Josef. Geografie Evropy : Celostátní vysokošk. učebnice pro stud. fakult přírodověd. a pedagog. stud. oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů. 1. vyd. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-22432-6.
 • Novotná, Marie. Geographic information systems in regional geography. GIS Brno `98 conference ISBN 80-210-1842-9. 1998.
 • Svatoňová, Hana. Zeměpis : Putování po světadílech : učebnice. 1. díl, Amerika, Afrika. Brno : Nová škola, 2008. ISBN 80-7289-095-6.
 • ŠUPKA, J., HOFMAN, E. Vybrané kapitoly z didaktiky regionální geografie. Brno: MU,, 1990.
 • Šupka. Schémata v didaktice geografie a při vyučování zeměpisu na základní a střední škole. Hradec Králové KPÚ, 1982.
 • Vilímek, Vít; Nováková, Renata. Evropa : Metodická příručka k učebnici zeměpisu pro základní školy. 1. vyd. Praha : Scientia, 1994. ISBN 80-85827-42-5.
 • Vilímek, Vít. Zeměpisný slovníček : příručka pro základní a střední školy. 2., upr. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1999. ISBN 80-86034-38-0.
 • VOTÝPKA, J., JANOUŠOVÁ, J. Severní Amerika. SPN Praha, 1987.
 • Votýpka, Jan. Fyzická geografie Evropy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1994. ISBN 80-7066-931-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství geografie pro základní školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní