Course: Modernmethods in teachingregionalgeography1

« Back
Course title Modernmethods in teachingregionalgeography1
Course code CBG/MVGZ1
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
 • Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
 • Pluháčková Markéta, Mgr.
Course content
- Regionalization of continents (Africa, Asia, and Australia) - Application of knowledge of general geography (physical and human) to the regions and their connection with specifics of the regions - Didactical transformation on the elementary school level - Teaching regional geography in context - Relevant sources of information for teaching regional geography of Africa, Asia and Australia - Usage of technical equipment in lessons of regional geography (Google Earth, educational software etc.)

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Discussion, Task-based study method, Textual studies, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar
 • Individual project (40) - 16 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 39 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
odlišit různé vedení vyučovacího procesu i pohledy na postavení žáka a učitel
vysvětlit základní pojmy užívané v kurikulárních dokumentech
vymezit základní kategorie vyučovacího procesu - cíle procesu vyučování, obsah (učivo), součinnost učitele a žáků, metody, organizační formy a didaktické prostředky vyučování, podmínky, za nichž proces vyučování probíhá
professional skills
analyzovat základní kurikulární dokumenty
analyzovat rozdíly např. mezi výukovými metodami a organizačními formami
vytvořit vhodné problémové úlohy, které vzbuzují poznávací potřeby a zájmy žáků
na základě analýzy kurikulárních dokumentů u vybraného tématu vybraného vyučovacího předmětu zpracovat didaktickou transformaci obsahu, a to včetně přípravy na vyučovací hodinu/jednotku, realizovat ji a následně provést reflexi, sebereflexi
learning outcomes
professional knowledge
regionalizovat (v různých geografických dimenzích) kontinenty Asie, Afrika, Austrálie
definovat vhodné a relevantní zdroje pro výuku regionální geografie
definovat vhodnou techniku pro výuku regionální geografie(výukové programy, modely, prezentace, Google Earth atd.)
professional skills
aplikovat znalosti obecné geografie (fyzické i humánní) do výuky vymezených regionů a předvést integraci těchto obecných pravidel se specifiky jednotlivých regionů
provést didaktickou transformaci na úrovni učiva pro základní školy
demonstrovat výuku regionální geografie v návaznosti na obecnou geografii, přičemž klást důraz na vztahy mezi jednotlivými tématy
využívat vhodné a relevantní zdroje pro výuku regionální geografie
používat vhodnou techniku pro výuku regionální geografie(výukové programy, modely, prezentace, Google Earth atd.)
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Textual studies
professional skills
Task-based study method
Skills demonstration
Seminar
Discussion
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
professional skills
Practical exam
Individual presentation at a seminar
Skills demonstration during seminar
Recommended literature
 • Journal of Geography in Higher Education.
 • Journal of Geoscience Education.
 • Lew, Alan A.; Hall, Michael C.;Dallen Timothy. World Regional Geography: Human Mobilities, Tourism Destinations, Sustainable Environments. Kendall Hunt Publishing, 2011. ISBN 978-0757593154.
 • Anděl, Jiří; Peštová, Jana; Skokan, Ladislav. Asie a Evropa : zeměpis pro základní školy a nižší ročníky osmiletých gymnázií. 1. vyd. Praha : Prospektrum, 1997. ISBN 80-85431-67-X.
 • Bradshaw, Michael. World regional geography : the new global order. Updated 2nd ed. Boston : McGraw-Hill, 2002. ISBN 0-07-239031-X.
 • Brown, R.H. Method of teaching Regional Geography. 1927.
 • Cole, Roy; De Blij, Harm Jan. Survey of Subsaharan Africa : a regional geography. New York : Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-517080-1.
 • Fouberg, E.H. Understanding World Regional Geography. Chichester, 2015. ISBN 978118996645.
 • Frey, A.E. The Teaching of Regional Geography. 1973.
 • Holeček, Milan; Janský, Bohumír; Tlach, Stanislav. Zeměpis světa 1 : učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia : oceány - polární oblasti - Afrika - Austrálie a Oceánie. 3., upr. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2005. ISBN 80-86034-61-5.
 • Jeřábek, Milan; Vilímek, Vít. Zeměpis světa 3 : učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia : Evropa. 3., upr. vyd. Nakladatelství České geografické společnosti, 2008. ISBN 978-80-86034-77-5.
 • KÜHNLOVÁ, H. Kapitoly z didaktiky geografie. Praha : Karolinum,, 2000.
 • Kühnlová, Hana; Affolter, Robert. Jak znám Afriku a Austrálii : [pracovní sešit pro žáky 5. ročníku základních škol]. 1. vyd. Praha : Iris, 1992.
 • Kühnlová, Hana; Affolter, Robert. Jak znám Afriku a Austrálii. 2. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1994.
 • Kühnlová, Hana; Peštová, Jana. Amerika - Asie : poznáváme největší světadíly. 2. upr. vyd. [Praha] : Nakladatelství České geografické společnosti, 1995. ISBN 80-901863-7-8.
 • Lange, Harald; Huber, Hanke; Vilímek, Vít; Kučera, Tomáš. Pouště. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2006. ISBN 80-7238-464-3.
 • Mentlík, Pavel; Novotná, Marie. Regionální geografie & regionální rozvoj. 2002.
 • Mirvald, Stanislav; Hájek, Jan; Novotná, Marie. Pouště, savany a tropické lesy : Pracovní sešit k zeměpisu. 1. vyd. Praha : Septima, 1993. ISBN 80-901446-6-7.
 • Mísařová, Darina; Hercik, Jan. Kapitoly z didaktiky geografie 1. Olomouc, 2013. ISBN 978-80-244-3849-8.
 • Novotná, Marie. Geographic information systems in regional geography. GIS Brno `98 conference ISBN 80-210-1842-9. 1998.
 • Novotná, Marie; Hájek, Jan. Cvičení z regionální geografie Asie. 2. vyd. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1999. ISBN 80-7082-553-7.
 • Rubenstein, J.M. Contemporary Human Geography. Upper Saddle River, 2015. ISBN 9780321811127.
 • Svatoňová, Hana. Zeměpis : Putování po světadílech : učebnice. 2. díl, Asie, Austrálie a Oceánie, polární oblasti. Brno : Nová škola, 2008. ISBN 80-7289-096-4.
 • Šindler, Petr; Baar, Vladimír. Regionální geografie světadílů a oceánů : Určeno stud. denního studia, studia při zaměstnání a postgrad. studia. Část 1., Afrika, Asie, Austrálie, Oceánie. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta, 1988.
 • Šupka, Jan; Hofmann, Eduard. Vybrané kapitoly z didaktiky regionální geografie : Určeno pro posl. fak. pedagog. a přírodověd.. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1990. ISBN 80-210-0182-8.
 • Šupka. Schémata v didaktice geografie a při vyučování zeměpisu na základní a střední škole. Hradec Králové KPÚ, 1982.
 • Vilímek, Vít. Zeměpisný slovníček : příručka pro základní a střední školy. 2., upr. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1999. ISBN 80-86034-38-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer