Předmět: Moderní metody ve výuce regionální geografie 1

« Zpět
Název předmětu Moderní metody ve výuce regionální geografie 1
Kód předmětu CBG/MVGZ1
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
 • Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
 • Pluháčková Markéta, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1 AFRIKA: Regionalizace Afr. v 21. stol. využitelná v ZŠ výuce geogr.. Přístupy k regionalizaci Afr. v ZŠ geogr.. Dělení Afr. na FG a HG regiony, jejich nejdůležitější charakteristiky a specifika. Minulost a budoucnost Afr.. Jak nepodporovat stereotyp. myšlení při ZŠ výuce geogr. Afr.. Počítačová prezentace jako zák. prostředek při front. výuce geogr. Afr.. 2 AFRIKA: FG charakteristiky Afr. a jejich didakt. transform. pro ZŠ výuku. Jak klim. a hydrol. specifika Afr. ovlivňují ostatní přír. sféry i socioekon. sféru. Environm. problematika Sahelu. Využití AV techniky pro lepší pochopení aktuálních environm. problémů v Afr.. 3 AFRIKA: HG charakteristiky Afr. a jejich didakt. transform. pro ZŠ výuku. Charakteristiky Afr. obyvatelstva a zákonitosti jeho rozšíření a jejich didakt. transform. pro ZŠ. Co může Afr. nabídnout středoevropanům. Příkl. využití interaktivní tabule při výuce HG charakteristik afr. regionů. 4 AFRIKA: Propojení FG a HG znalostí při ZŠ výuce model. regionu Afr.. Jak strukturovat hodinu geogr. na ZŠ při front. výuce komplexních (FG i HG) charakteristik Afr.. Příklady dalších technik a org. forem výuky při výuce reg. geogr. Afr.. Možnosti zapojení aktuální probl. jako motivačního nástroje. Google Earth jako vhodný vizualizační doplněk při ZŠ výuce geogr. Afr.. 5 ASIE: Regionalizace Asie v 21. stol. využitelná v ZŠ výuce geogr.. Přístupy k regionalizaci Asie při ZŠ výuce geogr.. Nejvýraznější specifika jednotlivých as. FG a HG regionů. Geopolit. situace ve vybraných as. regionech a její proměny v čase. On-line materiály využitelné ve výuce geogr. Asie na ZŠ. 6 ASIE: FG charakteristiky Asie a jejich didakt. transform. pro výuku na ZŠ. Typy přírodních krajin v Asii, jejich ZŠ didakt. transform.. Didakt. transform. vlivu srážk. režimu vybraných as. regionů na odtok. režim v povodích řek. Vliv monzunu na ost. přír. sféry v JV Asii. Didakt. transform. FG procesů na ZŠ za pomoci videí a výukových programů. 7 ASIE: HG charakteristiky Asie a jejich didakt. transform. pro výuku na ZŠ. Příč. a důsl. rozdílného hist. vývoje vybraných as. regionů. Rozdílné postavení žen v as. regionech. Čína ve 20. a 21. stol.. Probíhající vál. konflikty v Asii + islamismus. Těžba ropy na Arab. po-ově. Vizualizace vybraných as. HG fenoménů pomocí volně dostupných leteckých a družicových snímků jako aktivizační a motivační prvek výuky. 8 ASIE: Propojení FG a HG znalostí při ZŠ výuce modelového regionu Asie. Ovlivnění socioekonom. sféry přír. poměry ve vybraných as. regionech. Netradiční org. formy výuky v ZŠ výuce reg. geogr. Asie. Elektron. sbírky map a možnosti jejich využití v ZŠ výuce geogr. Asie. 9 AUSTRÁLIE A OCEÁNIE: Regionalizace A&O v 21. stol. využitelná v ZŠ výuce geogr.. Přístupy k regionalizaci A&O využitelné v ZŠ výuce geogr.. Charakteristiky jednotlivých regionů. Region. kontrasty. Oceánie a její současné environm. a sociál. problémy. Výukové PC programy jako vhodné médium pro zatraktivnění výuky reg. geogr. A&O na ZŠ. 10 AUSTRÁLIE A OCEÁNIE: FG charakteristiky A&O a jejich didakt. transform. pro výuku na ZŠ. Specifika FG regionů Austr.. Endemičtí živočichové v Austr.. ZŠ didaktická transformace environm. katastrofy na Velikonočním o-vě. Antropo. ovlivnění přír. prostř. v Oceánii. PC animace a možnosti jejího využití při ZŠ didakt. transform. FG procesů v A&O. 11 AUSTRÁLIE A OCEÁNIE: HG charakteristiky A&O a jejich didakt. transform. pro výuku na ZŠ. Komplex. charakteristika austr. hospodářství. Význam nerostných zásob a živočišné výroby. Národnostní složení austr. obyvatelstva. Tur. ruch v regionu. Dokumentární pořady jako nástroj motivace žáků při ZŠ výuce HG char. Oceánie. 12 AUSTRÁLIE A OCEÁNIE: Propojení FG a HG znalostí při ZŠ výuce modelového regionu A&O. Možnosti využití výkladu o propojení historie osídlení, o vazbách mezi přír. sférami a o vazbách se socioek. sférou na příkladu ZŠ výuky regionu N. Zélandu. Využití GIS k zatraktivnění ZŠ výuky komplexně-geogr. charakteristik A&O.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s diskusí, Diskuse, Studium metodou řešení problémů, Studium textů, Přednáška, Přednáška s demonstrací, Seminář
 • Projekt individuální [40] - 16 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 50 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 39 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
odlišit různé vedení vyučovacího procesu i pohledy na postavení žáka a učitel
vysvětlit základní pojmy užívané v kurikulárních dokumentech
vymezit základní kategorie vyučovacího procesu - cíle procesu vyučování, obsah (učivo), součinnost učitele a žáků, metody, organizační formy a didaktické prostředky vyučování, podmínky, za nichž proces vyučování probíhá
Odborné dovednosti
analyzovat základní kurikulární dokumenty
analyzovat rozdíly např. mezi výukovými metodami a organizačními formami
vytvořit vhodné problémové úlohy, které vzbuzují poznávací potřeby a zájmy žáků
na základě analýzy kurikulárních dokumentů u vybraného tématu vybraného vyučovacího předmětu zpracovat didaktickou transformaci obsahu, a to včetně přípravy na vyučovací hodinu/jednotku, realizovat ji a následně provést reflexi, sebereflexi
Výsledky učení
Odborné znalosti
regionalizovat (v různých geografických dimenzích) kontinenty Asie, Afrika, Austrálie
definovat vhodné a relevantní zdroje pro výuku regionální geografie
definovat vhodnou techniku pro výuku regionální geografie(výukové programy, modely, prezentace, Google Earth atd.)
Odborné dovednosti
aplikovat znalosti obecné geografie (fyzické i humánní) do výuky vymezených regionů a předvést integraci těchto obecných pravidel se specifiky jednotlivých regionů
provést didaktickou transformaci na úrovni učiva pro základní školy
demonstrovat výuku regionální geografie v návaznosti na obecnou geografii, přičemž klást důraz na vztahy mezi jednotlivými tématy
využívat vhodné a relevantní zdroje pro výuku regionální geografie
používat vhodnou techniku pro výuku regionální geografie(výukové programy, modely, prezentace, Google Earth atd.)
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška s demonstrací
Přednáška s diskusí
Studium textů
Odborné dovednosti
Studium metodou řešení problémů
Demonstrace dovedností
Seminář
Diskuse
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Kombinovaná zkouška
Odborné dovednosti
Praktická zkouška
Individuální prezentace na semináři
Demonstrace dovedností při semináři
Doporučená literatura
 • Journal of Geography in Higher Education.
 • Journal of Geoscience Education.
 • Lew, Alan A.; Hall, Michael C.;Dallen Timothy. World Regional Geography: Human Mobilities, Tourism Destinations, Sustainable Environments. Kendall Hunt Publishing, 2011. ISBN 978-0757593154.
 • Anděl, Jiří; Peštová, Jana; Skokan, Ladislav. Asie a Evropa : zeměpis pro základní školy a nižší ročníky osmiletých gymnázií. 1. vyd. Praha : Prospektrum, 1997. ISBN 80-85431-67-X.
 • Bradshaw, Michael. World regional geography : the new global order. Updated 2nd ed. Boston : McGraw-Hill, 2002. ISBN 0-07-239031-X.
 • Brown, R.H. Method of teaching Regional Geography. 1927.
 • Cole, Roy; De Blij, Harm Jan. Survey of Subsaharan Africa : a regional geography. New York : Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-517080-1.
 • Fouberg, E.H. Understanding World Regional Geography. Chichester, 2015. ISBN 978118996645.
 • Frey, A.E. The Teaching of Regional Geography. 1973.
 • Holeček, Milan; Janský, Bohumír; Tlach, Stanislav. Zeměpis světa 1 : učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia : oceány - polární oblasti - Afrika - Austrálie a Oceánie. 3., upr. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 2005. ISBN 80-86034-61-5.
 • Jeřábek, Milan; Vilímek, Vít. Zeměpis světa 3 : učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia : Evropa. 3., upr. vyd. Nakladatelství České geografické společnosti, 2008. ISBN 978-80-86034-77-5.
 • KÜHNLOVÁ, H. Kapitoly z didaktiky geografie. Praha : Karolinum,, 2000.
 • Kühnlová, Hana; Affolter, Robert. Jak znám Afriku a Austrálii : [pracovní sešit pro žáky 5. ročníku základních škol]. 1. vyd. Praha : Iris, 1992.
 • Kühnlová, Hana; Affolter, Robert. Jak znám Afriku a Austrálii. 2. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1994.
 • Kühnlová, Hana; Peštová, Jana. Amerika - Asie : poznáváme největší světadíly. 2. upr. vyd. [Praha] : Nakladatelství České geografické společnosti, 1995. ISBN 80-901863-7-8.
 • Lange, Harald; Huber, Hanke; Vilímek, Vít; Kučera, Tomáš. Pouště. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2006. ISBN 80-7238-464-3.
 • Mentlík, Pavel; Novotná, Marie. Regionální geografie & regionální rozvoj. 2002.
 • Mirvald, Stanislav; Hájek, Jan; Novotná, Marie. Pouště, savany a tropické lesy : Pracovní sešit k zeměpisu. 1. vyd. Praha : Septima, 1993. ISBN 80-901446-6-7.
 • Mísařová, Darina; Hercik, Jan. Kapitoly z didaktiky geografie 1. Olomouc, 2013. ISBN 978-80-244-3849-8.
 • Novotná, Marie. Geographic information systems in regional geography. GIS Brno `98 conference ISBN 80-210-1842-9. 1998.
 • Novotná, Marie; Hájek, Jan. Cvičení z regionální geografie Asie. 2. vyd. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1999. ISBN 80-7082-553-7.
 • Rubenstein, J.M. Contemporary Human Geography. Upper Saddle River, 2015. ISBN 9780321811127.
 • Svatoňová, Hana. Zeměpis : Putování po světadílech : učebnice. 2. díl, Asie, Austrálie a Oceánie, polární oblasti. Brno : Nová škola, 2008. ISBN 80-7289-096-4.
 • Šindler, Petr; Baar, Vladimír. Regionální geografie světadílů a oceánů : Určeno stud. denního studia, studia při zaměstnání a postgrad. studia. Část 1., Afrika, Asie, Austrálie, Oceánie. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta, 1988.
 • Šupka, Jan; Hofmann, Eduard. Vybrané kapitoly z didaktiky regionální geografie : Určeno pro posl. fak. pedagog. a přírodověd.. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1990. ISBN 80-210-0182-8.
 • Šupka. Schémata v didaktice geografie a při vyučování zeměpisu na základní a střední škole. Hradec Králové KPÚ, 1982.
 • Vilímek, Vít. Zeměpisný slovníček : příručka pro základní a střední školy. 2., upr. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1999. ISBN 80-86034-38-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství geografie pro základní školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní