Course: Research Methods in Physical Geography

« Back
Course title Research Methods in Physical Geography
Course code CBG/MFG
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Course content
1. A scheme of the complex research in physical geography. 2. Data sources, methods of data processing. 3. Geological and geomorphological data and its processing and analyses. 4. Fundamentals of field mapping. 5. Methods of shallow geomorphological survey. 6. Sedimentological analyses. 7. Climatological and Hydrological data and its processing and analyses. 8. Methods of measurement of Hydrological and Climatological elements. 9. Methods of Ecohydrological evaluation of streams. 10. Soil profiles and coring. Basic pedological analyses. 11. Biogeographical data and its analyses.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Students' portfolio, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar, Field trip
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 16 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
aplikovat obecné fyzicko-geografické znalosti v rozsahu předmětů CBG/GEO1, GEO2, GEO3
používat základní metody popisné statistiky
systematicky provádět sběr dat
professional skills
používat jednoduché měřící přístroje podle návodu
vyhledávat odbornou literaturu v databázích
používat volně dostupné zdroje geografických informací, zejm. geoportály
používat základní nástroje prostředí ArcGIS
learning outcomes
professional knowledge
definovat základní metody komplexního fyzickogeografického výzkumu
zařadit metody dílčích disciplín fyzické geografie
interpretovat a prezentovat získaná fyzickogeografická data
professional skills
definovat cíle výzkumu
provádět metodický rozbor literatury
hodnotit možné zdroje dat a možnosti monitoringu
základními statistickými metodami korektně zpracovávat soubory fyzickogeografických dat
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with visual aids
Seminar
Field trip
Students' portfolio
Lecture with practical applications
assessment methods
Test
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Demek, J. (ed) aj. Manual of detailed geomorfological mapping. Praha: Academia, 1972.
 • Demek, Jaromír. Obecná geomorfologie : Vysokošk. učebnice pro stud. přírodověd. fakult univerzit. 1. vyd. Praha : Academia, 1988.
 • Hendl, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Vyd. 2., opr. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-123-9.
 • Herber, Vladimír; Suda, Jiří. Cvičení z fyzické geografie I - Hydrologie : Určeno stud. 1. a 2. roč. všech typů studia - aprobace geografie. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1994. ISBN 80-7043-111-3.
 • Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. Atlas krajiny České republiky. Průhonice, 2010.
 • Chytrý, Milan; Kočí, Martin; Kučera, Tomáš. Katalog biotopů České republiky : interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2001. ISBN 80-86064-55-7.
 • Janeček, M. aj. Ochrana zemědělské půdy před erozí. Praha: ISV nakladatelství, 2002.
 • Janský, Bohumír; Šobr, Miroslav. Jezera České republiky. null. Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2003. ISBN 80-86561-05-4.
 • Kemel, Miroslav. Klimatologie, meteorologie, hydrologie. Vyd 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1996. ISBN 80-01-01456-8.
 • Miall, Andrew D. The geology of fluvial deposits : sedimentary facies, basin analysis, and petroleum geology. 4th corr. print. Berlin : Springer, 2006. ISBN 3-540-59186-9.
 • Nosek, M. Metody v klimatologii. 1. vyd. Praha: Academia, 1972.
 • Strahler, Alan; Strahler, Arthur. Introducing physical geography. 3rd ed. New York : John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-41741-6.
 • Vysoudil, Miroslav. Meteorologie a klimatologie. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0875-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2013) Geography courses 3 Summer
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer