Předmět: Metody fyzickogeografického výzkumu

« Zpět
Název předmětu Metody fyzickogeografického výzkumu
Kód předmětu CBG/MFG
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Schéma komplexního fyzickogeografického výzkumu. 2. Zdroje fyzickogeografických dat, metody jejich zpracování. 3. Zpracování a analýza geologických a geomorfologických dat. 4. Základy terénního mapování. 5. Vybrané metody mělkého geofyzikálního průzkumu. 6. Základní laboratorní sedimentologické analýzy. 7. Zpracování a analýza klimatologických a hydrologických dat. 8. Metody měření hydrologických a meteorologických prvků. 9. Metody ekohydrologického hodnocení vodních toků. 10. Zpracování a analýza pedologických informací. Půdní profily a jejich odběr, základní rozbory. 11. Získávání biogeografických dat a informací, jejich zpracování a analýza.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s praktickými aplikacemi, Prezentace práce studentů, Přednáška, Přednáška s demonstrací, Seminář, Exkurze, výuka v terénu
 • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) [1-10] - 10 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 16 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
aplikovat obecné fyzicko-geografické znalosti v rozsahu předmětů CBG/GEO1, GEO2, GEO3
používat základní metody popisné statistiky
systematicky provádět sběr dat
Odborné dovednosti
používat jednoduché měřící přístroje podle návodu
vyhledávat odbornou literaturu v databázích
používat volně dostupné zdroje geografických informací, zejm. geoportály
používat základní nástroje prostředí ArcGIS
Výsledky učení
Odborné znalosti
definovat základní metody komplexního fyzickogeografického výzkumu
zařadit metody dílčích disciplín fyzické geografie
interpretovat a prezentovat získaná fyzickogeografická data
Odborné dovednosti
definovat cíle výzkumu
provádět metodický rozbor literatury
hodnotit možné zdroje dat a možnosti monitoringu
základními statistickými metodami korektně zpracovávat soubory fyzickogeografických dat
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška
Přednáška s demonstrací
Seminář
Exkurze, výuka v terénu
Prezentace práce studentů
Přednáška s praktickými aplikacemi
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při semináři
Individuální prezentace na semináři
Doporučená literatura
 • Demek, J. (ed) aj. Manual of detailed geomorfological mapping. Praha: Academia, 1972.
 • Demek, Jaromír. Obecná geomorfologie : Vysokošk. učebnice pro stud. přírodověd. fakult univerzit. 1. vyd. Praha : Academia, 1988.
 • Hendl, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Vyd. 2., opr. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-123-9.
 • Herber, Vladimír; Suda, Jiří. Cvičení z fyzické geografie I - Hydrologie : Určeno stud. 1. a 2. roč. všech typů studia - aprobace geografie. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1994. ISBN 80-7043-111-3.
 • Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. Atlas krajiny České republiky. Průhonice, 2010.
 • Chytrý, Milan; Kočí, Martin; Kučera, Tomáš. Katalog biotopů České republiky : interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2001. ISBN 80-86064-55-7.
 • Janeček, M. aj. Ochrana zemědělské půdy před erozí. Praha: ISV nakladatelství, 2002.
 • Janský, Bohumír; Šobr, Miroslav. Jezera České republiky. null. Praha : Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2003. ISBN 80-86561-05-4.
 • Kemel, Miroslav. Klimatologie, meteorologie, hydrologie. Vyd 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1996. ISBN 80-01-01456-8.
 • Miall, Andrew D. The geology of fluvial deposits : sedimentary facies, basin analysis, and petroleum geology. 4th corr. print. Berlin : Springer, 2006. ISBN 3-540-59186-9.
 • Nosek, M. Metody v klimatologii. 1. vyd. Praha: Academia, 1972.
 • Strahler, Alan; Strahler, Arthur. Introducing physical geography. 3rd ed. New York : John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-41741-6.
 • Vysoudil, Miroslav. Meteorologie a klimatologie. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0875-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta aplikovaných věd Učitelství matematiky pro střední školy (2016) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta ekonomická Ekonomická a regionální geografie (2013) Geografické obory 3 Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Učitelství geografie pro střední školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství geografie pro střední školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta aplikovaných věd Učitelství matematiky pro střední školy (2016) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství geografie pro základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní