Course: Hygiene and School Health Care

« Back
Course title Hygiene and School Health Care
Course code CBG/HŠZ
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Dostálová Alena, Mgr. Ph.D.
  • Vágnerová Petra, Mgr.
  • Traxmandlová Iva, RNDr. Ph.D.
Course content
1. Living environment. 2. Ontogenesis. 3. Diseases of childhood - acute. 4. Diseases of childhood - chronical. 5. Children nourishment. 6. First aid. 7. Addictions. 8. Hygiene of the school environment. 9. Hygiene of education. 10. Health education.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Lecture
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Student is able to understand rules of health life style, prevnetion of diseases and injuries.
professional skills
Student is able to describe health life stylo, what is health and disease.
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
vyjmenuje a popíše faktory životního prostředí ovlivňující zdraví člověka
vyjmenuje a popíše jednotlivé etapy vývoje člověka, různé skupiny onemocnění a postižení v dětském věku
vysvětlí pravidla zdravé výživy a pitného režimu
popíše nejčastější úrazy ve škole a vysvětlí postup při první pomoci.
zná hygienické nároky na výuku ve škole a na školní prostředí
professional skills
Student is able to provide first aid and he knows, how to behave durning car accident or another kind of accident.
ve školním prostředí umí předcházet úrazům a působí v zájmu zdravotní prevence.
realizuje do určité míry prvky výchovy ke zdraví.
general eligibility
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar
Discussion
Instruction based on dialogue
professional skills
Seminar
Instruction based on dialogue
general eligibility
Lecture
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Test
general eligibility
Test
Recommended literature
  • Fišer, Jiří. Školní zdravotnictví : Vysokošk. učebnice pro posl. fakult připravujících učitele. 2., upravené vyd. Praha : SPN, 1987.
  • Kantor, Milan. Co má znát a umět každý učitel : Výběr nejdůležitějších poznatků týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole a repetitórium základů první pomoci při náhlém postižení zdraví : Určeno stud. 4. roč. učitelství 1. stupnZŠ a 5. roč. učitelst. Plzeň : Západočeská univerzita, 1993. ISBN 80-7043-076-1.
  • Kantor, Milan. Výchova ke zdraví : Poznámky pro budoucí i současné učitele. Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 1994. ISBN 80-70430113-X.
  • Kantor, Milan. Základy somatopatologie pro studující učitelství a bakalářského studia sociální práce 1 a 2. 2002.
  • Kotulán, J. Zdravotní nauky pro pedagogy. 1999.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (12) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer