Course: GIS in Physical Geography

« Back
Course title GIS in Physical Geography
Course code CBG/GISF
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
 • Rak Pavel, Ing.
Course content
This course introduces students to the issues of using GIS in physical geography. In terms of this course the specific scientific issues are solved through particular GIS projects (definition of the problem and the area of interest, proposal and verification of hypotheses). Attention is focused mainly on geology and geomorphology.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Collaborative instruction, Project-based instruction, Students' portfolio, Task-based study method, Individual study, Seminar
 • Contact hours - 12 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 24 hours per semester
 • Team project (50/number of students) - 17 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report in a foreign language) (10-15) - 15 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat základní komponenty GIS
vyjmenovat základní datové formáty využívané v GIS
vysvětlit koncept vektorových a rastrových dat
vysvětlit principy zpracování geografických dat
vysvětlit principy fungování základních analytických funkcí geografických informačních systémů
professional skills
získat geografická data z dostupných zdrojů
zpracovat geografická data
analyzovat geografická data
vizualizovat geografická data v desktop GIS produktu
learning outcomes
professional knowledge
vyjmenovat příklady užití GIS v různých fyzickogeografických oborech
vyjmenovat interpolační metody užívané pro tvorbu povrchů v GIS s příklady z fyzické geografie
popsat metody mapové algebry s příklady z fyzické geografie
popsat metody využívané pro analýzu vektorových dat s příklady z fyzické geografie
professional skills
aplikovat základní nástroje GIS při řešení fyzickogeografických problémů
využít různé typy geografických dat a databází
analyzovat zadaný fyzickogeografický problém v GIS: navrhnout postup jeho řešení (definovat hypotézy), určit vhodné nástroje GIS a jejich pořadí - sestavit pojmový model, verifikovat hypotézy
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Task-based study method
professional skills
Task-based study method
Collaborative instruction
Seminar
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Test
Continuous assessment
professional skills
Skills demonstration during seminar
Group presentation at a seminar
Project
Continuous assessment
Recommended literature
 • Booth, Bob. Using ArcGIS 3D analyst. Redlands : ESRI, 2000. ISBN 1-58948-004-X.
 • Burrough, P. A. and McDonnell, R. A. Principles of Geographical Information Systems. Oxford, 2000. ISBN 0-19-823366-3.
 • Demek, Jaromír. Obecná geomorfologie : Vysokošk. učebnice pro stud. přírodověd. fakult univerzit. 1. vyd. Praha : Academia, 1988.
 • Demek. Manual of detailed Geomorphological Mapping. Academia. Prague, 1972.
 • McCoy, Jill; Johnston, Kevin. Using ArcGIS spatial analyst. Redlands : ESRI, 2001. ISBN 1-58948-005-8.
 • Tuček, Ján. Geografické informační systémy : pricipy a praxe. 1. vyd. Praha : Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-091-X.
 • Voženílek, Vít. Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. ISBN 80-244-0383-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2015) Geography courses 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2015) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2013) Geography courses 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2017) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2017) Geography courses 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (1) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer