Course: Geosciences 2

« Back
Course title Geosciences 2
Course code CBG/GEO2
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Duffek Václav, Mgr.
 • Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
 • Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Course content
This course consists of these issues: Climate and its influence on other geospheres. Methods in climatology. Earth's atmosphere - composition and processes. Synoptic meteorology. Classifications of climate, palaeoclimatology. Quaternary and Holocene climate change - causes and effects. ENSO. Human impact on the climate. Biosphere and its relations with other geospheres, cycles of fundamental elements and substances in the global Earth system. Ecological biogeography, organism and environment, biocenosis, ecosystem, migration, geobiomes and their distribution on the Earth. Changes in the distribution of organisms on the Earth with regard to changing environmental conditions. Pedosphere and its relations with other geospheres. The basic components of soil, pedogenesis. Properties of soils, soil forming processes, a soil structure, soil types and styles, soil profiles and horizons. Soil distribution on the Earth in relation to geobiomes. Changes in the soil distribution on the Earth with regard to changing environmental conditions, permafrost.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Collaborative instruction, Project-based instruction, Students' portfolio, Task-based study method, Self-study of literature, Lecture, Seminar
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 35 hours per semester
 • Contact hours - 48 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit poznatky z mineralogie a petrologie na úrovni předmětu CBG/GELA
vysvětlit pojmy z endogenní dynamiky na úrovni CBG/GELA
vysvětlit pojmy z exogenní dynamiky na úrovni předmětu CBG/GELA
popsat základní přírodní geosystémy a jejich prvky
professional skills
analyzovat rozdíly mezi působením endogenních činitelů
analyzovat rozdíly mezi působením exogenních činitelů
vizualizovat jednotlivé systémy pomocí schémat, grafů a tabulek
předvést fungování nejen základních přírodních geosystémů, ale i jím navržených subsystémů
learning outcomes
professional knowledge
popsat procesy probíhající v zemské atmosféře
vysvětlit problematiku vývoje klimatu v kvartéru
vysvětlit jak základní ekologické faktory ovlivňují rozšíření organismů na Zemi
identifikovat základní fyzickogeografické faktory ovlivňující rozšíření půd na Zemi
vysvětlit proces pedogeneze a z něho vyplývající klasifikaci půd
professional skills
analyzovat vliv změn klimatu na ostatní složky živé i neživé přírody
analyzovat změny rozšíření organismů na Zemi s ohledem na měnící se přírodní podmínky
provést rozbor hlavních geobiomů
interpretovat rozdíly v rozšíření hlavních půdních typů
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Self-study of literature
professional skills
Students' portfolio
Task-based study method
Project-based instruction
Collaborative instruction
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Written exam
professional skills
Practical exam
Recommended literature
 • Buchar, Jan. Zoogeografie : Vysokošk. učebnice pro přírodověd. fakulty. Praha : SPN, 1983.
 • Demek, J. a kol. Úvod do obecné fyzické geografie. Praha, Academia, 1976.
 • Hendrych, Radovan. Fytogeografie. Praha : SPN, 1984.
 • Hewitt, C. N.; Jackson, Andrea V. Atmospheric science for environmental scientists. Oxford : Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-1-4051-5690-5.
 • Horník, S. a kol. : Fyzická geografie II. Praha, SPN, 1986.
 • Horník, Stanislav. Základy fyzické geografie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1982.
 • Ložek, Vojen. Příroda ve čtvrtohorách. Praha : Academia, 1973.
 • Strahler, Alan; Strahler, Arthur. Introducing physical geography. 3rd ed. New York : John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-41741-6.
 • Vysoudil, Miroslav. Meteorologie a klimatologie. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0875-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2015) Geography courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2017) Geography courses 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 -
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer