Předmět: Geovědy 1

« Zpět
Název předmětu Geovědy 1
Kód předmětu CBG/GEO1
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
  • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
  • Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1+2. Geosystémy - systémový přístup v přírodní sféře, základní principy a pojmy; 3. Vesmír - proměny pohledu na vznik Vesmíru, vznik a poloha Země ve Vesmíru; 4. Země - charakteristika a vymezení základních systémů; 5. Energetická bilance Země - energie v přírodních geosystémech a formy energie; 6. Geofyzikální systémy - gravimetrie, termika, seizmika a geomagnetismus; 7. Atmosférické systémy - atmosféra v systému planety Země, vývoj složení atmosféry, interakce atmosféra-hydrosféra; 8. Hydrologické systémy - koloběh vody z pohledu makro- a mikroměřítka, látková výměna, hydrologická bilance; 9. Geologické a geomorfologické systémy - globální horninový cyklus, zvětrávání, eroze-transport-sedimentace, systémový přístup v geomorfologii (např. ledovec jako systém, fluviální systémy); 10. Koloběh látek - cykly základních látek (uhlík, kyslík, dusík, fosfor) a jejich význam pro život; 11. Biogeografické cykly - globální systém života, systém rostlina-půda; 12. Antropogenní vliv na přírodní systémy - systémový přístup při hodnocení životního prostředí. Semináře: Semináře jsou zaměřeny na identifikování jednotlivých složek přírodních systémů; popsání a objasnění základních principů; nalezení analogických příkladů; načrtnutí schémat, grafů a tabulek charakterizujících jednotlivé systémy; předvedení a diskuze vlastních dílčích systémů.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s diskusí, Přednáška s praktickými aplikacemi, Skupinová výuka, Diskuse, Prezentace práce studentů, Samostudium literatury, Studium textů, Přednáška, Seminář
  • Kontaktní výuka - 39 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku [30-60] - 35 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 15 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
vysvětlit základní terminologii z přírodovědných předmětů odpovídající středoškolské úrovni
vysvětlit základní problémy přírodních věd na středoškolské úrovni
definovat polohu Země ve Vesmíru
vyjmenovat základní sféry Země
popsat základní sféry Země
vyřešit jednoduché matematické příklady vycházející ze středoškolské matematiky
Odborné dovednosti
analyzovat problémy z přírodních věd na středoškolské úrovni
používat základní terminologii přírodovědných předmětů odpovídající středoškolské úrovni
samostatně interpretovat výsledky získané jednoduchými výpočty
diskutovat výsledky získané řešením úloh
Výsledky učení
Odborné znalosti
vysvětlit pojem geosystém
vyjmenovat základní přírodní geosystémy a jejich prvky
popsat základní přírodní geosystémy a jejich prvky
vysvětlit vzájemné vazby mezi základními geosystémy a jejich subsystémy
nakreslit schémata základních geosystémů, jejich subsystémů a vazeb mezi nimi
Odborné dovednosti
analyzovat toky látek, energie a hmoty v jednotlivých geosystémech
obhájit vlastní model vybraného dílčího geosystému
komentovat vzájemnou provázanost jednotlivých geosystémů
posoudit vliv změn globálních geosystémů na regionální variabilitu
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška
Přednáška s diskusí
Seminář
Studium textů
Skupinová výuka
Samostudium literatury
Prezentace práce studentů
Přednáška s praktickými aplikacemi
Diskuse
Hodnotící metody
Ústní zkouška
Test
Doporučená literatura
  • Brázdil, Rudolf. Úvod do studia planety Země : Celost. vysokošk. učebnice pro stud. přírodověd. a pedagog. fakult. 1. vyd. Praha : SPN, 1988.
  • Jeník, Jan. Ekosystémy : Úvod do organizace zonálních a azonálních biomů. Praha : Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-040-8.
  • Newson, M.D., Hanwell, J. Systematic Physical Geography. London, 1982.
  • Strahler, A., Strahler, A. Introducing Physical Geography. Wiley Sons. New York, 3rd edition, 683 pp.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (17) Biologické obory 1 Zimní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (17) Informatické obory 1 Zimní
Fakulta pedagogická Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (16) Chemické obory 1 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (16) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Zimní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (17) Fyzikální obory 1 Zimní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (17) Chemické obory 1 Zimní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Zimní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (16) Biologické obory 1 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (16) Fyzikální obory 1 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Matematická studia (17) Matematické obory 1 Zimní
Fakulta pedagogická Matematická studia (16) Matematické obory 1 Zimní
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (16) Informatické obory 1 Zimní
Fakulta pedagogická Výchova ke zdraví (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Zimní