Course: Fundamentals of Geology

« Back
Course title Fundamentals of Geology
Course code CBG/GELA
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
  • Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Course content
This course consists of these issues: the system of geological sciences. Introduction to mineralogy. Introduction to Petrology. Tectonics. Structure of the Earth. The Theory of plate tectonics. Morphostructural characteristic of continental and oceanic crust. Mineral deposits. Geological wind action. Geological activity of oceanic and flowing water. Groundwater and karst phenomena. Geological activity of glaciers. Gravitation as a geological factor.

Learning activities and teaching methods
Students' self-study, Self-study of literature, Lecture, Lecture with visual aids
  • Contact hours - 36 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit základní problémy z přírodních věd na úrovni střední školy
professional skills
analyzovat problémy z přírodních věd na úrovni střední školy
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit rozdělení minerálů a hornin podle vzniku, základních vlastností a rozšíření
rozlišit hlavní tektonické struktury a klasifikovat je podle jejich rozšíření
popsat stavbu Země
vysvětlit proces zvětrávání a jeho specifika v jednotlivých částech Země
popsat geologickou činnost vody (mořské, tekoucí, stojaté a podzemní)
vysvětlit geologickou činnost ledovců
popsat význam gravitace jako geologického činitele
professional skills
analyzovat teorii litosférických desek s ohledem na prostorovou diferenciaci hlavních morfostruktur na Zemi
analyzovat rozdíly mezi působením endogenních činitelů
analyzovat rozdíly mezi působením exogenních činitelů
hodnotit dopad přírodních hazardů, které mají původ v neživé přírodě (s ohledem na využití ve výuce)
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Students' self-study
Self-study of literature
professional skills
Lecture with visual aids
Students' self-study
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Written exam
professional skills
Practical exam
Recommended literature
  • Brychtová, Šárka. Planeta Země : zeměpis pro 6. a 7. ročník základní školy. 2., opravené vyd. Praha : Fortuna, 1997. ISBN 80-7168-475-9.
  • Kraft, J., Mentlík, P. Základy geologie pro geografy. . Plzeň, 2004. ISBN 80-7043-290-X.
  • Kraft, J. Petrografie. SNTL., 1996.
  • Pauk, František. Geologie pro zeměpisce. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979.
  • Pauk, František. Praktická cvičení z geologie. Příručka pro studium přírodopisu na pedagogických fakultách. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973.
  • Růžičková, E et al. Quaternary clastic sediments of the Czech Republic. Praha, 2001. ISBN 80-7075-468-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (15) Chemistry courses 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2017) Geography courses 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Physics in Education (15) Physics courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (15) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (14) Chemistry courses 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (13) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Education Physics in Education (13) Physics courses 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physics in Education (14) Physics courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (13) Chemistry courses 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 2 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2015) Geography courses 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (14) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2013) Geography courses 1 Winter