Course: Basic geography for science study

« Back
Course title Basic geography for science study
Course code CBG/G21
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
 • Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
 • Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
 • Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
 • Preis Jiří, RNDr. Ph.D.
 • Kopp Jan, RNDr. Ph.D.
Course content
1. Naturesciences and geography-mutual relations in the past and present; 2. Geographical tools and methods, its application in natural sciences (geospatial revolution and its response in science and everyday life); 3. Application of modern geographical research tools and methods in multidisciplinary research of climate dynamics and environmental changes during the Pleistocene, Holocene and present; 4. Retreat of glaciers (educational potential of the topic) - spatio-temporal changes in area and volume of glaciation, cause and effect of deglaciation; 5. Permafrost degradation (educational potential of the topic) - extent of the permafrost, effect of climate changes, effect of degradation on ecosystems and human society; 6. Sea level changes (educational potential of the topic) - evidence of past sea level changes, prognosis, cause and effect; 7. Changes and acceleration of catastrophic events (educational potential of the topic) - natural hazards, human impact; 8. Natural resources (educational potential of the topic) -classification of natural resources, basic principles of sustainable use of natural resources; 9. New species and disease spread (educational potential of the topic) - introduced and invasive plant and animal species, ecological effect; major world pandemic, causes and effect of disease spread in global world, socio-economic effects; 10. Human migration (educational potential of the topic) - causes and effects, motivation factors, global dimension of world migration (main migration routes and destination countries), Czech Republic and its relation to international migration; 11. Human population growth (educational potential of the topic) - historical trend in human population, projection of population growth, problems linked with rapid population growth in some world regions; 12. Armed conflicts (educational potential of the topic) - causes and effects, current epicentres of conflicts, spatio-temporal changes of armed conflicts in 20th and 21st century, geopolitical aspects.

Learning activities and teaching methods
Students' self-study, Self-study of literature, Lecture, Lecture with visual aids
 • Contact hours - 24 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit základní terminologii z přírodovědných předmětů na středoškolské úrovni
popsat základní sféry Země
professional skills
zaujmout stanovisko ke globálním otázkám dnešního světa
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit vztah geografie k ostatním přírodním vědám
popsat průběh a přínos geoprostorové revoluce
popsat možnosti využití geografických metod a nástrojů v multidisciplinárních přírodovědných výzkumech
professional skills
zhodnotit zapojení geografie do výzkumu dynamiky klimatických, environmentálních a společenských změn
provést rozbor hlavních témat současné geografie
posoudit potenciál geografických témat pro výuku a vzdělávání v přírodních vědách
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with visual aids
Students' self-study
Self-study of literature
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Anderson, David; Goudie, Andrew,; Parker, Adrian. Global environments through the quaternary : exploring environmental change. New York : Oxford University Press, 2007. ISBN 978-0-19-874226-5.
 • Burrough, P. A. and McDonnell, R. A. Principles of Geographical Information Systems. Oxford, 2000. ISBN 0-19-823366-3.
 • Field, Barry C. Natural resource economics : an introduction. 2nd ed. Long Grove : Waveland Press, 2008. ISBN 978-1-57766-531-1.
 • Flowerdew, Robin; Martin, David. Methods in human geography : a guide for students doing research projects. Harlow : Longman, 1997. ISBN 0-582-28973-4.
 • Goudie, Andrew. Geomorphological techniques. 2nd ed. London : Routledge, 1990. ISBN 0-415-11939-1.
 • Lowe, John J.; Walker, M. J. C. Reconstructing quaternary envitonments. 2nd ed. Harlow : Prentice Hall, 1997. ISBN 0-582-10166-2.
 • Nováček, Pavel. Udržitelný rozvoj. 2. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2795-9.
 • Roberts, Neil. The holocene : an environmental history. 2nd ed. Malden : Blackwell Publishing, 1998. ISBN 978-0-631-18638-0.
 • Rowntree; Lewis; Price; Wyckoff. Globalization and Diversity: geography of changing world. New Jersey, 2014. ISBN 978-0-321-82146-1.
 • Seják, Josef. Základy udržitelné ekonomie přírodních zdrojů a životního prostředí. Vyd. 1. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2005. ISBN 80-7044-758-3.
 • Tomeš, Jiří; Festa, David; Novotný, Josef. Konflikt světů a svět konfliktů : střety idejí a zájmů v současném světě. Praha : P3K, 2007. ISBN 978-80-903587-6-8.
 • Toušek, Václav. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-114-4.
 • Vining, G.N. Human Geography. People, Culture & Landscapes. 1995.
 • Vladimír Jeníček, Jaroslav Foltýn. Globální problémy světa v ekonomických souvislostech. Praha, 2010. ISBN 978-80-7400-326-4.
 • Waisová, Šárka. Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-390-0.
 • Walker, M. J. C. Quaternary dating methods. Chichester : John Wiley & Sons, 2005. ISBN 978-0470-86927-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 1 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 1 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 1 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 1 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter