Předmět: Terénní praxe z fyzické geografie

« Zpět
Název předmětu Terénní praxe z fyzické geografie
Kód předmětu CBG/FGP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Rak Pavel, Ing.
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
 • Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Základy práce v terénu, nástroje a přístrojová technika. 2. Terénní průzkum, monitoring a mapování. 3. Zpracování a analýza fyzickogeografických dat. 4. Exkurze na vybrané lokality.

Studijní aktivity a metody výuky
Diskuse, Studium metodou řešení problémů, Samostatná práce studentů, Exkurze, výuka v terénu
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 30 hodin za semestr
 • Účast na exkurzi [reálný počet hodin - max. 8h/den] - 16 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků [1-8] - 8 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
vysvětlit základní fyzickogeografické pojmy
vyjmenovat základní metody fyzickogeografického výzkumu
vytvořit jednoduché grafy, tabulky a mapy
reprodukovat zákonitosti bezpečnosti práce a pohybu v terénu
Odborné dovednosti
hodnotit data vizualizovaná v jednoduchých grafech a tabulkách
analyzovat mapové podklady
Výsledky učení
Odborné znalosti
vybrat postup vhodný k získání základních fyzickogeografických dat
vytvořit grafy a tabulky používané k vizualizaci základních fyzickogeografických dat
napsat souhrnnou zprávu o měření v terénu
Odborné dovednosti
samostatně interpretovat data získaná terénním měřením
diskutovat data získaná monitoringem v terénu
na základě dat získaných v terénu posoudit vztahy mezi jednotlivými složkami krajinné sféry
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Exkurze, výuka v terénu
Studium metodou řešení problémů
Samostatná práce studentů
Diskuse
Hodnotící metody
Demonstrace dovedností při praxi
Projekt
Doporučená literatura
 • Demek, J. (ed) aj. Manual of detailed geomorfological mapping. Praha: Academia, 1972.
 • Demek, Jaromír. Obecná geomorfologie : Vysokošk. učebnice pro stud. přírodověd. fakult univerzit. 1. vyd. Praha : Academia, 1988.
 • Hendl, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Vyd. 2., opr. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-123-9.
 • Herber, Vladimír; Suda, Jiří. Cvičení z fyzické geografie I - Hydrologie : Určeno stud. 1. a 2. roč. všech typů studia - aprobace geografie. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1994. ISBN 80-7043-111-3.
 • Chytrý, Milan; Kočí, Martin; Kučera, Tomáš. Katalog biotopů České republiky : interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2001. ISBN 80-86064-55-7.
 • Janeček, M. aj. Ochrana zemědělské půdy před erozí. Praha: ISV nakladatelství, 2002.
 • Kemel, Miroslav. Klimatologie, meteorologie, hydrologie. Vyd 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1996. ISBN 80-01-01456-8.
 • Nosek, M. Metody v klimatologii. 1. vyd. Praha: Academia, 1972.
 • Strahler, Alan; Strahler, Arthur. Introducing physical geography. 3rd ed. New York : John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-41741-6.
 • Vysoudil, Miroslav. Meteorologie a klimatologie. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0875-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (16) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta ekonomická Ekonomická a regionální geografie (2013) Geografické obory 2 Letní
Fakulta pedagogická Výchova ke zdraví (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (15) Biologické obory 2 Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (14) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Matematická studia (13) Matematické obory 2 Letní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (13) Informatické obory 2 Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (1) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (14) Fyzikální obory 2 Letní
Fakulta pedagogická Matematická studia (15) Matematické obory 2 Letní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (15) Informatické obory 2 Letní
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (13) Fyzikální obory 2 Letní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (15) Chemické obory 2 Letní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (14) Chemické obory 2 Letní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (16) Chemické obory 3 Letní
Fakulta ekonomická Ekonomická a regionální geografie (2015) Geografické obory 3 Letní
Fakulta pedagogická Matematická studia (16) Matematické obory 3 Letní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (16) Biologické obory 3 Letní
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (16) Fyzikální obory 3 Letní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (16) Informatické obory 3 Letní
Fakulta pedagogická Matematická studia (14) Matematické obory 2 Letní
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (13) Chemické obory 2 Letní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (13) Biologické obory 2 Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (13) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Letní
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (15) Fyzikální obory 2 Letní
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (14) Biologické obory 2 Letní
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (14) Informatické obory 2 Letní
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (15) Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Matematická studia (1) Matematické obory 2 Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta ekonomická Ekonomická a regionální geografie (2017) Geografické obory 3 Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Letní