Předmět: Fyzická geografie ČR

« Zpět
Název předmětu Fyzická geografie ČR
Kód předmětu CBG/FGCRZ
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
 • Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Základní témata věnovaná fyzickogeografickým složkám krajiny ČR, jejich vývoji a regionálnímu členění. 1. Úvod - vymezení státního území, geografická poloha; 2.+3. Geologie a geologický vývoj Českého masivu a Karpatské soustavy; 4.+5. Geomorfologie a geomorfologický vývoj - vývoj v kvartéru, hlavní rysy reliéfu, regionální geomorfologie; 6. Klimatické poměry - základní charakteristiky, faktory ovlivňující klima; 7. Hydrologické poměry - prostorová distribuce zdrojů povrchové a podzemní vody, faktory ovlivňující zásoby vody; 8. Pedogeografický přehled - prostorová dustribuce půdních typů; 9. Biogeografický přehled - zdroje druhové diverzity, regionalizace, faktory ovlivňující druhovou bohatost a prostorové rozmístění flory a fauny; 10. Vývoj krajiny - pleistocenní a holocenní vývoj krajiny, významné fenomény; 11. Ochrana přírody a krajiny - druhy ochrany, chráněná území; 12. Životní prostředí - základní indikátory, vývoj znečištění, příčiny a následky znečištění ŽP; 13. Fyzickogeografická regionalizace ČR. Semináře: Práce s tématickými mapami (Atlas krajiny, geologické mapy atd.), zpracování vybraných dat a jejich interpretace, opakování místopisu ČR.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s diskusí, Skupinová výuka, Diskuse, Samostudium literatury, Studium textů, Přednáška, Seminář
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 20 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 39 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 30 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
vysvětlit základní pojmy z obecné fyzické geografie na úrovni předmětů CBG/GEO1, CBG/GEO2, CBG/GEO3 a CBG/GELA
ukázat na mapě hlavní místopisné pojmy ČR na úrovni středoškolského zeměpisu
popsat fyzickogeografické charakteristiky území ČR na úrovni středoškolského zeměpisu
Odborné dovednosti
používat základní odbornou terminologii na úrovni předmětů CBG/GEO1, CBG/GEO2, CBG/GEO3 a CBG/GELA
porovnat fyzickogeografické odlišnosti ČR vycházející ze středoškolských znalostí
odvodit fyzickogeografické poměry ČR v návaznosti na znalost obecných geografických principů
Výsledky učení
Odborné znalosti
aplikovat základní pojmy spojované s fyzickogeografickými poměry ČR
identifikovat jednotlivé fyzickogeografické složky území ČR
popsat základní procesy formující území a historický vývoj ČR
vysvětlit obecné principy fungování fyzickogeografických systémů na příkladě ČR - např. proměnlivost klimatu
načrtnout vzájemné vazby mezi jednotlivými složkami fyzickogeografické sféry ČR
Odborné dovednosti
analyzovat faktory a příčinné souvislosti ovlivňující regionální rozdíly abiotických a biotických složek krajiny ČR
posoudit současný stav krajiny na území ČR
komentovat rozdíly ve fyzickogeografických charakteristikách jednotlivých regionů ČR
provádět didaktické transformace probíraných témat na úrovni ZŠ
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška
Přednáška s diskusí
Seminář
Studium textů
Skupinová výuka
Samostudium literatury
Diskuse
Hodnotící metody
Kombinovaná zkouška
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
 • Atlas ČSSR : Učební pomůcka pro zákl. a stř. školy. 4., nezm. vyd. Praha : Geodetický a kartografický podnik, 1987.
 • Vodní toky a nádrže. 1. vyd. Praha : Academia, 1984.
 • Webové stránky Informační systém statistiky a reportingu CENIA.
 • Balatka, B., Kalvoda, J. Geomorfologické členění Čech. Praha, Kartografie, 2006.
 • Balatka, Břetislav,; Rubín, Josef. Přírodní klenoty České republiky. Vyd. 1. Praha : Academia, 2006. ISBN 80-200-1377-6.
 • Blažek, Vladimír; Němec, Jan; Hladný, Josef. Voda v České republice. Praha: Consult, 2006. ISBN 80-903482-1-1.
 • Demek, Jaromír. Hory a nížiny. 1. vyd. Praha : Academia, 1987.
 • Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. Atlas krajiny České republiky. Průhonice, 2010.
 • Chlupáč, Ivo. Geologická minulost České republiky. Praha : Academia, 2002. ISBN 80-200-0914-0.
 • Kozák, Josef; Němeček, Jan. Atlas půd České republiky. 2., upr. vyd. Praha : ČZU Praha, 2009. ISBN 978-80-213-2008-6.
 • Kunský, Josef. Československo fyzicky zeměpisně. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974.
 • Ložek, Vojen. Příroda ve čtvrtohorách. Praha : Academia, 1973.
 • Ložek, Vojen. Zrcadlo minulosti : česká a slovenská krajina v kvartéru. 2. vyd. Praha : Dokořán, 2007. ISBN 978-80-7363-340-0.
 • Mištera, Ludvík; Bašovský, Oliver,; Demek, Jaromír. Geografie Československé socialistické republiky. 1. vyd. Praha : SPN, 1985.
 • Moldan, Bedřich. Životní prostředí České republiky : vývoj a stav do konce roku 1989. 1. vyd. Praha : Academia, 1990. ISBN 80-200-0292-8.
 • On-line katalogy knihoven. On-line katalogy knihoven.
 • Tomášek, Milan. Půdy České republiky. 3. vyd. Praha : Česká geologická služba, 2003. ISBN 80-7075-607-1.
 • Urbášková, Stanislava. Česká republika sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. 2. vyd. Praha : Kartografie Praha, 2008. ISBN 978-80-7393-041-7.
 • Viturka, Milan. Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR = Atlas of the environment and health of the population of the ČSFR. Brno : Geografický ústav ČSAV, 1992.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Učitelství geografie pro základní školy (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství geografie pro základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství geografie pro základní školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní
Fakulta pedagogická Učitelství geografie pro základní školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Letní