Course: Field course in landscape ecology

« Back
Course title Field course in landscape ecology
Course code CBG/EKEEX
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction English
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Pluháčková Markéta, Mgr.
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
 • Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Course content
Day 1: Field work focused on the vertical landscape structure. Day 2: Field work focused on the horizontal landscape structure. Day 3: Field work focused on the current spirit of the place. Day 4: Field work focused on the different types of land-use. Day 5: Field work focused on the complex landscape ecological survey.

Learning activities and teaching methods
Project-based instruction, Lecture with visual aids, Field trip
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 40 hours per semester
 • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 40 hours per semester
 • Team project (50/number of students) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
aplikovat znalosti, odpovídající obsahu předmětů CBG/GEO1, GEO2, GEO3, UGI, ZKE, AEK
základní schopnost používat mapu
professional skills
pohybovat se v lehčím terénu
zapisovat deník exkurze
learning outcomes
professional knowledge
ukazovat a definovat základní složky vertikální i horizontální struktury krajiny
zjišťuje možnosti využití krajiny k terénní výuce zeměpisu
analyzovat současný místní krajinný ráz
professional skills
interpretovat vazby mezi jednotlivými krajinnými složkami
přímo v terénu diskutovat na příkladech problematiku udržitelného rozvoje krajiny
navrhovat vhodná opatření v krajině k zachování či zlepšení současného stavu
navrhovat opatření k omezení negativních vlivů (např. eroze) v krajině
argumentovat a obhajovat své názory na současný stav krajiny
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Field trip
Project-based instruction
assessment methods
Project
Recommended literature
 • Ehrlich, P., Gergel, J., Zuna, J., Novák, L., Meruňka, K. Metodické pokyny pro revitalizaci potoků. Praha, 1996.
 • Forman, Richard T. T.; Godron, Michel. Krajinná ekologie. null. Praha : Academia, 1993. ISBN 80-200-0464-5.
 • Kubeš, J., Perlín, R. Územní plánování pro geografy. Karolinum, Nakladatelství UK, Praha.
 • Kubeš, Jan. Plánování venkovské krajiny. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-358-3.
 • Kubeš, Jan. Vybrané postupy krajinného plánování. 1. vyd. České Budějovice : Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, 1997. ISBN 80-7040-229-6.
 • Lipský, Z. Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. Praha Karolinum UK, 1996.
 • Löw, J. Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. Brno, 1995.
 • Löw, Jiří; Míchal, Igor. Krajinný ráz. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy : Lesnická práce, 2003. ISBN 80-86386-27-9.
 • Míchal I. Ekologická stabilita. Veronika Brno, 1992.
 • Moldan, Bedřich. Životní prostředí : globální perspektiva. Dotisk [1. vyd.]. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7066-938-1.
 • Moldan, Bedřich. Životní prostředí České republiky : vývoj a stav do konce roku 1989. 1. vyd. Praha : Academia, 1990. ISBN 80-200-0292-8.
 • Moldan, Bedřich. Životní prostředí očima přírodovědce. 1. vyd. Praha : Academia, 1979.
 • Naveh, Zev. Landscape ecology : theory and application : with 82 figures. 2nd ed. New York [etc.] : Springer-Verlag, 1994. ISBN 0-387-94059-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester