Předmět: Geovědy 2

« Zpět
Název předmětu Geovědy 2
Kód předmětu CBG/EGEO2
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
 • Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Klima a jeho vliv na ostatní geosféry. Metody výzkumu klimatu. Mikroklima, topoklima, mezoklima a makroklima. Zemská atmosféra - složení, procesy. Synoptická meteorologie. Klasifikace klimatu. Paleoklimatologie. Kvartérní a holocenní změny klimatu - jejich příčiny a následky. ENSO. Antropogenní vliv na klima. Biosféra a její vztahy k ostatním geosférám, oběhové cykly základních prvků a látek v globálním systému Země. Ekologická biogeografie, organismus a prostředí, biocenóza, ekosystém, migrace, základní geobiomy a jejich rozšíření na Zemi. Změny rozšíření organismů ve vztahu k měnícím se přírodním podmínkám. Pedosféra a její vztahy k ostatním geosférám. Základní složky půdy, pedogeneze. Vlastnosti půd, hlavní půdotvorné procesy, struktura půdy, půdní druhy a typy, půdní profily a horizonty. Rozšíření půd na Zemi ve vztahu k hlavním geobiomům. Změny rozšíření půd ve vztahu k měnícím se přírodním podmínkám, permafrost. Příklady didaktické transformace vhodných klimatologických, biogeografických a pedogeografických témat.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s diskusí, Skupinová výuka, Projektová výuka, Prezentace práce studentů, Studium metodou řešení problémů, Samostudium literatury, Přednáška, Seminář
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 35 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 48 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
identifikovat a definovat základní přírodní geosystémy a jejich prvky
vysvětlit rozdělení minerálů a hornin podle vzniku, základních vlastností a rozšíření
rozlišit hlavní tektonické struktury a klasifikovat je podle jejich rozšíření
popsat stavbu Země
vysvětlit fungování exogenních procesů v systémech fluviálním, marinním, eolickým, glaciálním a svahovým (gravitačním)
Odborné dovednosti
vizualizovat jednotlivé systémy pomocí schémat, grafů a tabulek
předvést a obhájit fungování základních přírodních geosystémů a subsystémů
analyzovat rozdíly mezi působením endogenních činitelů
analyzovat rozdíly mezi působením exogenních činitelů
Výsledky učení
Odborné znalosti
popsat procesy probíhající v zemské atmosféře
vysvětlit problematiku vývoje klimatu v kvartéru
vysvětlit jak základní ekologické faktory ovlivňují rozšíření organismů na Zemi
identifikovat základní fyzickogeografické faktory ovlivňující rozšíření půd na Zemi
vysvětlit proces pedogeneze a z něho vyplývající klasifikaci půd
Odborné dovednosti
analyzovat vliv změn klimatu na ostatní složky živé i neživé přírody
analyzovat změny rozšíření organismů na Zemi s ohledem na měnící se přírodní podmínky
provést rozbor hlavních geobiomů
interpretovat rozdíly v rozšíření hlavních půdních typů
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Studium metodou řešení problémů
Samostudium literatury
Skupinová konzultace
Odborné dovednosti
Projektová výuka
Samostatná práce studentů
Skupinová konzultace
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Ústní zkouška
Písemná zkouška
Odborné dovednosti
Praktická zkouška
Doporučená literatura
 • Buchar, Jan. Zoogeografie : Vysokošk. učebnice pro přírodověd. fakulty. Praha : SPN, 1983.
 • Demek, J. a kol. Úvod do obecné fyzické geografie. Praha, Academia, 1976.
 • Hendrych, Radovan. Fytogeografie. Praha : SPN, 1984.
 • Hewitt, C. N.; Jackson, Andrea V. Atmospheric science for environmental scientists. Oxford : Wiley-Blackwell, 2009. ISBN 978-1-4051-5690-5.
 • Horník, S. a kol. : Fyzická geografie II. Praha, SPN, 1986.
 • Horník, Stanislav. Základy fyzické geografie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1982.
 • Ložek, Vojen. Příroda ve čtvrtohorách. Praha : Academia, 1973.
 • Strahler, Alan; Strahler, Arthur. Introducing physical geography. 3rd ed. New York : John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-41741-6.
 • Vysoudil, Miroslav. Meteorologie a klimatologie. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0875-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr