Course: Field Work in Physical Geography

« Back
Course title Field Work in Physical Geography
Course code CBG/EFGP
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction English
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
 • Rak Pavel, Ing.
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Course content
This course consists of these items: 1. Fundamentals of a field work, tools and instrumentation. 2. Field survey, monitoring and mapping. 3. Data processing and analysis of geographical data. 4. Excursions to selected sites.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Task-based study method, Individual study, Field trip
 • Practical training (number of hours) - 30 hours per semester
 • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 16 hours per semester
 • Preparation for laboratory testing; outcome analysis (1-8) - 8 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit základní fyzickogeografické pojmy
vyjmenovat základní metody fyzickogeografického výzkumu
na základě poskytnutých dat vytvořit grafy, tabulky a náčrty
reprodukovat zákonnitosti bezpečnosti práce a pohybu v terénu
professional skills
hodnotit data vizualizovaná v jednoduchých grafech a tabulkách
analyzovat mapové podklady
learning outcomes
professional knowledge
vybrat postup vhodný k získání základních fyzickogeografických dat
vytvořit grafy a tabulky používané k vizualizaci základních fyzickogeografických dat
napsat souhrnnou zprávu o měření v terénu
professional skills
samostatně interpretovat data získaná terénním měřením
diskutovat data získaná monitoringem v terénu
na základě dat získaných v terénu posoudit vztahy mezi jednotlivými složkami krajinné sféry
teaching methods
professional knowledge
Field trip
Task-based study method
Individual study
Discussion
assessment methods
Skills demonstration during field trip
Project
Recommended literature
 • Demek, J. (ed) aj. Manual of detailed geomorfological mapping. Praha: Academia, 1972.
 • Demek, Jaromír. Obecná geomorfologie : Vysokošk. učebnice pro stud. přírodověd. fakult univerzit. 1. vyd. Praha : Academia, 1988.
 • Hendl, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Vyd. 2., opr. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-123-9.
 • Herber, Vladimír; Suda, Jiří. Cvičení z fyzické geografie I - Hydrologie : Určeno stud. 1. a 2. roč. všech typů studia - aprobace geografie. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1994. ISBN 80-7043-111-3.
 • Chytrý, Milan; Kočí, Martin; Kučera, Tomáš. Katalog biotopů České republiky : interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2001. ISBN 80-86064-55-7.
 • Janeček, M. aj. Ochrana zemědělské půdy před erozí. Praha: ISV nakladatelství, 2002.
 • Kemel, Miroslav. Klimatologie, meteorologie, hydrologie. Vyd 1. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1996. ISBN 80-01-01456-8.
 • Nosek, M. Metody v klimatologii. 1. vyd. Praha: Academia, 1972.
 • Strahler, Alan; Strahler, Arthur. Introducing physical geography. 3rd ed. New York : John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-41741-6.
 • Vysoudil, Miroslav. Meteorologie a klimatologie. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0875-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester