Course: Physical Geography of the Czech Republic

« Back
Course title Physical Geography of the Czech Republic
Course code CBG/EFGCR
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction English
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
 • Pluháčková Markéta, Mgr.
Course content
1. Introduction - delimitation of the state territory, geographical position; 2.+3. Geology and geological development of the Bohemian Massif and the Carpathian; 4.+5. Geomorphology - quaternary development, main geomorphologic features, regional geomorphology; 6. Climate conditions - main characteristic, factors; 7. Hydrological conditions - spatial distribution of water resources, factors; 8. Pedogeography - spatial distribution of soil types; 9. Biogeography - sources of species diversity, bioregions, factors influencing diversity and spatial distribution of species; 10. Landscape changes - Pleistocene and Holocene changes, landscape phenomenons; 11. Landscape protection, protected areas; 12. State of the environment - indicators, historical trends in pollution, causes and effects; 13. Geographical regions. Tutorials: Work with thematic maps (Atlas of the landscape, geological maps etc.), data processing and interpretation, revision of regional topography.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Collaborative instruction, Discussion, Self-study of literature, Textual studies, Lecture, Seminar
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit základní pojmy z oboru hydrologie, pedologie, geologie, geomorfologie, biogeografie, meteorologie a klimatologie
ukázat na mapě hlavní místopisné pojmy ČR na úrovni středoškolského zeměpisu
popsat fyzickogeografické charakteristiky území ČR na úrovni středoškolského zeměpisu
professional skills
používat základní terminologii z oboru hydrologie, pedologie, geologie, geomorfologie, biogeografie, meteorologie a klimatologie
zhodnotit fyzickogeografické odlišnosti ČR vycházející ze středoškolských znalostí
samostatně interpretovat fyzickogeografické poměry ČR vycházející ze znalosti fungování základních systémů Země
learning outcomes
professional knowledge
vyjmenovat základní pojmy spojované s fyzickogeografickými poměry ČR
identifikovat jednotlivé fyzickogeografické složky území ČR
popsat základní procesy formující území a historický vývoj ČR
vysvětlit obecné principy fungování FG systémů na příkladě ČR - např. demonstrovat změny FG charakteristik v závislosti na zonalitě klimatu
vysvětlit vzájemné vazby mezi jednotlivými složkami fyzickogeografické sféry ČR
professional skills
analyzovat faktory a příčinné souvislosti ovlivňující regionální rozdíly abiotických a biotických složek krajiny ČR
provést rozbor současného stavu FG sféry na území ČR
analyzovat rozdíly ve fyzickogeografických charakteristikách jednotlivých regionů
provádět didaktické transformace probíraných témat na úrovni ZŠ
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Textual studies
Collaborative instruction
Self-study of literature
Discussion
assessment methods
Combined exam
Continuous assessment
Recommended literature
 • Atlas ČSSR : Učební pomůcka pro zákl. a stř. školy. 4., nezm. vyd. Praha : Geodetický a kartografický podnik, 1987.
 • Vodní toky a nádrže. 1. vyd. Praha : Academia, 1984.
 • Webové stránky Informační systém statistiky a reportingu CENIA.
 • Balatka, B., Kalvoda, J. Geomorfologické členění Čech. Praha, Kartografie, 2006.
 • Balatka, Břetislav,; Rubín, Josef. Přírodní klenoty České republiky. Vyd. 1. Praha : Academia, 2006. ISBN 80-200-1377-6.
 • Blažek, Vladimír; Němec, Jan; Hladný, Josef. Voda v České republice. Praha: Consult, 2006. ISBN 80-903482-1-1.
 • Demek, Jaromír. Hory a nížiny. 1. vyd. Praha : Academia, 1987.
 • Hrnčiarová T., Mackovčin, P., Zvara, I. Atlas krajiny České republiky. Průhonice, 2010.
 • Chlupáč, Ivo. Geologická minulost České republiky. Praha : Academia, 2002. ISBN 80-200-0914-0.
 • Kozák, Josef; Němeček, Jan. Atlas půd České republiky. 2., upr. vyd. Praha : ČZU Praha, 2009. ISBN 978-80-213-2008-6.
 • Kunský, Josef. Československo fyzicky zeměpisně. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974.
 • Ložek, Vojen. Příroda ve čtvrtohorách. Praha : Academia, 1973.
 • Ložek, Vojen. Zrcadlo minulosti : česká a slovenská krajina v kvartéru. 2. vyd. Praha : Dokořán, 2007. ISBN 978-80-7363-340-0.
 • Mištera, Ludvík; Bašovský, Oliver,; Demek, Jaromír. Geografie Československé socialistické republiky. 1. vyd. Praha : SPN, 1985.
 • Moldan, Bedřich. Životní prostředí České republiky : vývoj a stav do konce roku 1989. 1. vyd. Praha : Academia, 1990. ISBN 80-200-0292-8.
 • On-line katalogy knihoven. On-line katalogy knihoven.
 • Urbášková, Stanislava. Česká republika sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia. 2. vyd. Praha : Kartografie Praha, 2008. ISBN 978-80-7393-041-7.
 • Viturka, Milan. Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR = Atlas of the environment and health of the population of the ČSFR. Brno : Geografický ústav ČSAV, 1992.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester