Course: Methodology of Teaching National History and Geography

« Back
Course title Methodology of Teaching National History and Geography
Course code CBG/EDVL
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Matušková Alena, Doc. PaedDr. CSc.
 • Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
 • Novotná Marie, Doc. RNDr. CSc.
Course content
The course includes these items: 1. Methodology of teaching National History and Geography as a discipline and its importance at primary school, didactic transformation of scientific knowledge of various teaching of National History and Geography. 2. Origin and development of teaching of National History and Geography, the basic characteristics of development stages of subjects focused on nature and society. 3. Teaching of National History and Geography in teaching schemes of selected countries and comparison with Czech Republic. 4. Teaching approaches to National History and Geography at present / in terms of the educational programs for Elementary Schools, National Schools. 5. Teaching approaches to National History and Geography at present ? focused on one of the educational areas in FEP EE - Man and his world. 6. Methodological and factual analysis of the content of present school National History and Geography (cartography, child?s orientation in space, selected general knowledge of physical and socio-economic geography, physical and socioeconomic characteristics of a local region of our country, Europe and the world, etc.. 7. Methodological and factual analysis of the content of present school National History and Geography /continuation/. 8. Inter-subject relations in horizontal and vertical level, Cross-curricular subjects in FEP EE. 9. Formation of ideas, concepts, skills and habits and development of reasoning in National History and Geography. Teaching principles and methods and their specificity in teaching of National History and Geography. 10. Organizational forms. 11. Specific teaching materials in teaching of National History and Geography. 12. Educational aspect of teaching of National History and Geography. 13. National History and Geography in the SEP.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Collaborative instruction, Project-based instruction, Discussion, One-to-One tutorial, Skills demonstration, Task-based study method, Individual study, Students' self-study, Self-study of literature, Textual studies, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 5 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
absolvovat základní pedagogické a psychologické předměty
odlišit různé vedení vyučovacího procesu i pohledy na postavení žáka a učitel
vysvětlit základní pojmy užívané v kurikulárních dokumentech
vymezit základní kategorie vyučovacího procesu - cíle procesu vyučování, obsah (učivo), součinnost učitele a žáků, metody, organizační formy a didaktické prostředky vyučování, podmínky, za nichž proces vyučování probíhá
professional skills
na základě analýzy kurikulárních dokumentů u vybraného tématu vybraného vyučovacího předmětu zpracovat didaktickou transformaci obsahu, a to včetně přípravy na vyučovací hodinu/jednotku, realizovat ji a následně provést reflexi, sebereflexi
vytvořit vhodné problémové úlohy, které vzbuzují poznávací potřeby a zájmy žáků
analyzovat základní kurikulární dokumenty
learning outcomes
professional knowledge
popsat obsah a místo didaktiky vlastivědy v rámci ostatních didaktických disciplín
vysvětlit místo a význam vlastivědného učiva v našem výchovně vzdělávacím systému, a to na základě znalostí historických souvislostí, vývojového přehledu výuky vlastivědy na našich školách, některých příkladů ze zahraničí a znalostí současných výchovně vzdělávacích potřeb, kurikulárních dokumentů a školského systému
formulovat hlavní a dílčí cíle vlastivědného vyučování a zapracovat je do školního vzdělávacího programu
vysvětlit základní zákonitosti, vztahy a souvislosti vlastivědného učiva a adekvátně je, vzhledem k věku žáků, místnímu regionu i obecným požadavkům kurikulárních dokumentů, promítnout v praktické činnosti (při plánování učiva, přípravách na vyučovací hodiny a vycházky, v projektech ap.)
aplikovat jednotlivé metody, používané ve vlastivědném vyučování, konkrétně posoudit různé didaktické prostředky pro výuku vlastivědy, je schopen jejich vhodného výběru a v některých případech i jejich vlastní tvorby (např. PowerPointové prezentace, videoukázky, fotografie, schémata, pracovní listy ap.)
professional skills
provést didaktickou analýzu učiva a didaktickou transformaci vlastivědných poznatků do vzdělávacího systému školy i jednotlivých organizačních forem výuky
aplikovat odbornou terminologii a doplnit si případné mezery ve znalostech obsahového základu předmětu
aplikovat do výuky předmětu problematiku průřezových témat a zvládat výchovnou problematiku disciplíny
diskutovat problematiku průřezových témat a zvládat výchovnou problematiku disciplíny
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Textual studies
Collaborative instruction
Students' self-study
Self-study of literature
Individual study
One-to-One tutorial
professional skills
Task-based study method
Skills demonstration
Project-based instruction
Discussion
Seminar
assessment methods
professional knowledge
Written exam
Seminar work
Continuous assessment
professional skills
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Stařeč: Infra, 2005. ISBN 80-86666-24-7.
 • Současně platné učebnice, pracovní sešity a metodické příručky pro výuku vlastivědy..
 • Standard základního vzdělávání : včetně Pokynu MŠMT ČR k využití Standardu základního vzdělávání a Doplňku ke Standardu základního vzdělání. Praha : Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-602-6.
 • Hájek, Jan. Vybrané kapitoly z didaktiky geografie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. ISBN 80-7082-988-5.
 • Kühnlová, Hana. Kapitoly z didaktiky geografie. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-995-2.
 • Kyriacou, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-022-7.
 • Matušková, Alena. Cvičení z didaktiky vlastivědy. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. ISBN 80-7082-482-4.
 • Pasch, Marvin; Koldinský, Milan. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: jak pracovat s kurikulem. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4.
 • Průcha, Jan. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.
 • Průcha, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Brno : Masarykova univerzita, 1996. ISBN 80-210-1333-8.
 • Toušek, Václav. Česká republika : portréty krajů. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2005. ISBN 80-239-6305-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 4 Summer
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (13) Pedagogy, teacher training and social care 4 Summer
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care 4 Summer
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 4 Summer
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 4 Summer
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (14) Pedagogy, teacher training and social care 4 Summer
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care 4 Summer
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (12) Pedagogy, teacher training and social care 4 Summer
Faculty of Education Teacher Training for BSPL Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care 4 Summer