Course: Didactics of geography 2

« Back
Course title Didactics of geography 2
Course code CBG/DIDZ2
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
 • Pluháčková Markéta, Mgr.
Course content
- Didactical transformation of general geographical topics on the elementary school level - Sources of information for geographical lessons (articles, publication, websites, models etc.) - Integration of technical equipment in teaching geography (educational software, models, presentations, Google Earth etc.) - Informal education in geography as an addition to classic school lessons (didactical transformation of geographical processes using the exhibitions in Techmania science centre) - Environmental education within teaching geography

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Discussion, Skills demonstration, Task-based study method, Textual studies, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar, Field trip
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 39 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
odlišit různé vedení vyučovacího procesu i pohledy na postavení žáka a učitel
vysvětlit základní pojmy užívané v kurikulárních dokumentech
vymezit základní kategorie vyučovacího procesu - cíle procesu vyučování, obsah (učivo), součinnost učitele a žáků, metody, organizační formy a didaktické prostředky vyučování, podmínky, za nichž proces vyučování probíhá
vysvětlit pojmy z obecné fyzické i humánní geografie, kartografie a GIS
professional skills
na základě analýzy kurikulárních dokumentů u vybraného tématu vybraného vyučovacího předmětu zpracovat didaktickou transformaci obsahu, a to včetně přípravy na vyučovací hodinu/jednotku, realizovat ji a následně provést reflexi, sebereflexi
vytvořit vhodné problémové úlohy, které vzbuzují poznávací potřeby a zájmy žáků
analyzovat základní kurikulární dokumenty
analyzovat prvky a procesy v rámci geosystémů v různých geografických dimenzích
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit pojem didaktická transformace a uvést specifika v různých oborech geografie
popsat relevantní zdroje informací články, publikace, internetové stránky, modely atd.) pro vyučování zeměpisu
popsat relevantní technické vybavení (výukové programy, modely, prezentace, Google Earth atd.), díky kterým jsou obtížnější geografická témata pro žáky snáze pochopitelná
vysvětlit obsah a význam formálního a neformálního vzdělávání
professional skills
předvést didaktickou transformaci vybraného obecně geografického tématu
využívat relevantní zdroje informací články, publikace, internetové stránky, modely atd.) pro vyučování zeměpisu
využívat technické vybavení (výukové programy, modely, prezentace, Google Earth atd.), díky kterým jsou obtížnější geografická témata pro žáky snáze pochopitelná
diskutovat rozdíl mezi formálním a neformálním vzděláváním
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Textual studies
Discussion
professional skills
Seminar
Field trip
Task-based study method
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
Portfolio
professional skills
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
Practical exam
Recommended literature
 • Knecht, P. Didaktická transformace aneb od didaktického zjednodušení k didaktické rekonstrukci.. Orbis scholae. Praha, Karolinum, 2007.
 • Knecht, P., Hofmann, E. K problému řazení geografického učiva ve školních vzdělávacích programech. Praha, Česká geografická společnost, 2013.
 • Knecht, P. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a výuce zeměpisu. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Brno, Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7651-8.
 • Kühnlová, Hana. Kapitoly z didaktiky geografie. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-995-2.
 • Lane, R. Artuculating the pedagogical content knowledge of accomplished geography teachers. Geographical education. 2009.
 • Lišková, Eva. Environmentální výchova jako součást všeobecného základu v přípravě budoucích učitelů : sborník z česko-slovenské konference Uherské Hradiště 23. a 24. listopadu 2000. Praha : Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7290-069-2.
 • Ormrod, J.E., Cole, D.B. Teaching content knowledge and pedagogical content knowledge: a model from geographic education. Journal of teaching education. 1996.
 • Strahler, Alan; Strahler, Arthur. Introducing physical geography. 3rd ed. New York : John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-41741-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter