Course: Didactics of geography 1

« Back
Course title Didactics of geography 1
Course code CBG/DIDZ1
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Pluháčková Markéta, Mgr.
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Course content
1. Geography in curriculum of the Czech Republic 2. Aims in teaching geography 3. Planning of geography lesson 4. Teaching methods in geography I 5. Teaching methods in geography II 6. Organisation forms in geography lessons 7. Motivation in teaching geography 8. Evaluation in teaching geography 9. Communication and relation to the class 10. Geography textbooks for elementary schools and their evaluation 11. Teaching aids in geography lessons 12. Educational excursion in teaching geography + informal education

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Project-based instruction, Discussion, Skills demonstration, Task-based study method, Textual studies, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar, Field trip
 • Team project (50/number of students) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými formami výuky
posoudit úroveň schopností žáků v jednotlivých ročnících ZŠ
popsat teoretická pravidla tvorby didaktických testů
vysvětlit specifika českého vzdělávacího systému
professional skills
rutinně aplikovat znalosti obecné didaktiky
navrhnout obecnou osnovu vyučovací jednotky
orientovat se v kurikulárních dokumentech
rutinně užívat korektní geografickou terminologii
learning outcomes
professional knowledge
popsat postavení geografie v kurikulárních dokumentech ČR
definovat cíle hodiny geografie
motivovat své žáky pro výuku zeměpisu
adekvátně hodnotit práci žáků při vyučování zeměpisu
vyjmenovat a hodnotit učebnice zeměpisu pro ZŠ
professional skills
plánovat vyučovací hodinu geografie
vyjmenovat, analyzovat a porovnat jednotlivé vyučovací metody a vhodně je zařazovat a kombinovat v rámci vyučování zeměpisu na úrovni ZŠ
vyjmenovat, analyzovat a porovnat jednotlivé organizační formy vyučování a vhodně je zařazovat a kombinovat v rámci vyučování zeměpisu na úrovni ZŠ
sestavit korektní didaktický test ze zeměpisu pro ZŠ
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Field trip
Task-based study method
Textual studies
Skills demonstration
Project-based instruction
Discussion
assessment methods
Practical exam
Skills demonstration during seminar
Recommended literature
 • Catling, Simon; Willy, Tessa. Teaching primary geography. 2011. ISBN 978-1-8444-5192-0.
 • Čábalová, Dagmar. Pedagogika. Vyd. 1. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2993-0.
 • Gavora, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-79-6.
 • HOFMANN, E.; SVOBODOVÁ H.; KNECHT P. Standardy geografického vzdělávání v Česku, na Slovensku a v USA. Necháme se inspirovat?. PdF MU: Portál: educoland.muni.cz. 2014.
 • Chráska, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4.
 • Janík, T. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Brno, 2009. ISBN 978-80-7315-186-7.
 • JANÍK, T., MAŇÁK J., KNECHT P. Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Brno, Paido, 2009. ISBN 978-80-7315-194-2.
 • Knecht, P. Didaktická transformace aneb od didaktického zjednodušení k didaktické rekonstrukci.. Orbis scholae. Praha, Karolinum, 2007.
 • KNECHT, P.; KUBIATKO, M.; SVATOŇOVÁ, H. Jak uživatelé hodnotí školní zeměpisné atlasy? Podněty pro rozvoj školské kartografie.. Geodetický a kartografický obzor. 2010.
 • KÜHNLOVÁ, H. Školní geografický projekt. Praha. Geografické rozhledy 3/1993-94.
 • Kühnlová, Hana. Kapitoly z didaktiky geografie. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-995-2.
 • Lambert, David; Morgan, John. Teaching geography 11-18 : a conceptual approach. First edition. 2010. ISBN 978-0-335-23448-6.
 • Mísařová, Darina; Hercik, Jan. Kapitoly z didaktiky geografie 1. Olomouc, 2013. ISBN 978-80-244-3849-8.
 • Petty, Geoffrey. Moderní vyučování. 6., rozš. a přeprac. vyd. Praha : Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.
 • Průcha, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-503-5.
 • Průcha, Jan. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha : Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.
 • Průcha, Jan. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média : příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno, 1998.
 • Skalková, Jarmila. Obecná didaktika : vyučovací proces, učivo a jeho výběr, metody, organizační formy vyučování. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter