Course: Didactics of geography 2

« Back
Course title Didactics of geography 2
Course code CBG/DIDS2
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
 • Pluháčková Markéta, Mgr.
Course content
- Didactical transformation of general geographical topics on the high school level. - Environmental topics within teaching geography. - Sources of information for geographical lessons (articles, publication, websites, models etc.). - Integration of technical equipment in teaching geography (educational software, models, presentations, Google Earth etc.). - Informal education in geography as an addition to classic school lessons (didactical transformation of geographical processes using the exhibitions in Techmania science centre).

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Discussion, Skills demonstration, Task-based study method, Textual studies, Lecture, Lecture with visual aids, Seminar, Field trip
 • Practical training (number of hours) - 39 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Individual project (40) - 40 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
- Knowledge of general didactics for high schools - Knowledge of general physical and human geography on the final examination of bachelor study level
learning outcomes
- Student is able to do a didactical transformation of chosen general geographical topics. - Student is able to do a didactical transformation of chosen environmental topics and can integrate environmental education into geographical lessons appropriately. - Student uses relevant sources of information for geographical lessons (articles, publication, websites, models etc.). - Student can integrate technical equipment (educational software, models, presentations, Google Earth etc.) into geographical lessons appropriately. The technical equipment helps students to understand and imagine some more difficult geographical topics. - Student discusses linkages between formal and informal education.
teaching methods
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Field trip
Task-based study method
Textual studies
Skills demonstration
Discussion
assessment methods
Practical exam
Skills demonstration during seminar
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Knecht, P. Didaktická transformace aneb od didaktického zjednodušení k didaktické rekonstrukci.. Orbis scholae. Praha, Karolinum, 2007.
 • Knecht, P., Hofmann, E. K problému řazení geografického učiva ve školních vzdělávacích programech. Praha, Česká geografická společnost, 2013.
 • Knecht, P. Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a výuce zeměpisu. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Brno, Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7651-8.
 • Kühnlová, Hana. Kapitoly z didaktiky geografie. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-995-2.
 • Lane, R. Artuculating the pedagogical content knowledge of accomplished geography teachers. Geographical education. 2009.
 • Lišková, Eva. Environmentální výchova jako součást všeobecného základu v přípravě budoucích učitelů : sborník z česko-slovenské konference Uherské Hradiště 23. a 24. listopadu 2000. Praha : Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7290-069-2.
 • Ormrod, J.E., Cole, D.B. Teaching content knowledge and pedagogical content knowledge: a model from geographic education. Journal of teaching education. 1996.
 • Strahler, Alan; Strahler, Arthur. Introducing physical geography. 3rd ed. New York : John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-41741-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter