Course: Methodology of Teaching Geography

« Back
Course title Methodology of Teaching Geography
Course code CBG/DGZ
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Course content
This course consists of these items: Responsibilities of school worker. Educational documents, syllabi, teaching programmes - FEPs, SEPs. Educational curriculum. Curriculum timetable of geography in elementary school. Drawing in geographic education. Textbooks for teaching geography. Czech and foreign magazines with geographical focus. Key skills (competencies) of teachers. The status of geography in cross-curricular subjects. Teaching methods in geography, geographical outings, excursions, projects, preparation of their own teaching practice. Cognitive learning. Didactic transformation. Evaluation - geographical exams.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, One-to-One tutorial, Skills demonstration, Task-based study method, Students' self-study, Textual studies, Lecture, Lecture with visual aids, Field trip
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 20 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
To pass this course students are expected to have fundamental knowledge in general psychology, pedagogy and methodology.
learning outcomes
Students will acquire basic knowledge, skills and attitudes in the methodology of geography and they will be able to use it in their future teaching profession. On the basis of concrete outputs students will try on the principles of transformation of selected geographic issues creation of the project and usage of various teaching methods and organizational forms. Students will grasp the organizational and content structure of FEPs and SEPs and they will realize specifics of the geographic education Students will develop their learning competency and the skills of organizing the instruction and they will be able to cope with the transformation of the curriculum and the preparation for various types of lessons. Students will be familiarized with fundamental educational documents.
teaching methods
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture supplemented with a discussion
Field trip
Task-based study method
Textual studies
Skills demonstration
Students' self-study
One-to-One tutorial
assessment methods
Skills demonstration during seminar
Report
Continuous assessment
Quality of a written report
Recommended literature
 • Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Praha : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 1992.
 • BARFF, R. Podstatné je znát své žáky. Praha. Geografické rozhledy,, 1994.
 • Frajer, Václav; Gardavský, Václav. Otázky geografie. 4. 1. vyd. Praha : Nakladatelství České geografické společnosti, 1997. ISBN 80-86034-11-9.
 • Hájek, Jan. Vybrané kapitoly z didaktiky geografie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. ISBN 80-7082-988-5.
 • Kühnlová, Hana. Kapitoly z didaktiky geografie. Praha : Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-995-2.
 • Kyriacou, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8.
 • Pasch, Marvin; Koldinský, Milan. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině: jak pracovat s kurikulem. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4.
 • Průcha, Jan. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-631-4.
 • Průcha, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Brno : Masarykova univerzita, 1996. ISBN 80-210-1333-8.
 • Rys, S. Hospitace v pedagogické praxi. Praha, 1975.
 • Šupka, Jan; Hofmann, Eduard. Vybrané kapitoly z didaktiky regionální geografie : Určeno pro posl. fak. pedagog. a přírodověd.. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1990. ISBN 80-210-0182-8.
 • Šupka, Jan. Přehled didaktiky geografie ve cvičeních a úlohách : Určeno pro posl. fak. pedagog. Díl 2., Speciální didaktika geografie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1990.
 • WAHLA, A. AJ. Profesní příprava učitelů geografie "nové generace" na VŠ v ČR. Ostrava : PřF OU,, 1996.
 • Wahla, Arnošt. Didaktika zeměpisu. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta v Ostravě, 1972.
 • Wahla, Arnošt. Terminologický a výkladový slovník didaktiky geografie : Určeno posl. interního, dálkového i postgraduálního studia. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta, 1983.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter