Course: Methodology of Teaching Biology for BS Teachers 1

« Back
Course title Methodology of Teaching Biology for BS Teachers 1
Course code CBG/DB1ZS
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Vágnerová Petra, Mgr.
  • Podroužek Ladislav, Doc. PaedDr. Ph.D.
  • Chocholoušková Zdeňka, RNDr. Mgr. Ph.D.
Course content
Analysis of theoretical and processual aspects of natural history and biology didactics in elementary, secondary and nursery scholls. Forms, methods, means, principles of education, re-education and self-education. Evaluation of education and teaching.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis, Lecture with visual aids
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
The student is able to applicate didactic principles and psychological methods into subject didactics of natural history and biology.
Znalost základních kategorií obecné didaktiky a pedagogiky vzhledem k předmětové didaktice přírodopisu. Znalost základních kategorií vývojové a pedagogické psychologie vzhledem k předmětové didaktice přírodopisu.
Znalost základních kategorií vývojové a pedagogické psychologie vzhledem k předmětové didaktice přírodopisu.
professional skills
Aplikovat základní kategorie obecné didaktiky a pedagogiky do předmětové didaktiky přírodopisu. Aplikovat znalosti z vývojové a pedagogické psychologie do předmětové didaktiky přírodopisu.
Aplikovat znalosti z vývojové a pedagogické psychologie do předmětové didaktiky přírodopisu.
learning outcomes
professional knowledge
The student understand the subject didactis as the science.
Pochopit předmětovou didaktiku přírodopisu jako vědu. Seznámit se s vývojem přírodopisného vyučování a pochopit jeho koncipování. Znát typy koncipování přírodopisného učiva s ohledem na obecné tendence vyučování ve společnosti a specifické tendence biologických oborů. Pochopit principy didaktická transformace a její odraz v základních kutikulárních dokumentech. Pochopit složky didaktické analýzy učiva. Znát základní kategorie procesuální stránky výuky přírodopisu.
professional skills
Aplikovat různé typy koncipování přírodopisného učiva ve výuce. Didakticky transformovat přírodopisné učivo vzhledem k věkovým zvláštnostem žáků. Provádět prakticky didaktickou analýzu.
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Lecture with a video analysis
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
assessment methods
Test
Recommended literature
  • Modelové vzdělávací programy pro základní školy.
  • Vzdělávací program pro gymnázia a SŠ s výukou biologie Standardy pro ZŠ a SŠ.
  • Altmann, Antonín; Horník, František. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie : Určeno pro další vzdělávání učitelů, postgraduální studium. 1.. Praha : SPN, 1985.
  • Froněk, Jiří; Kvasničková, Danuše. V přírodopise nověji : Hrst zkušeností a rad z ověřování alternativního učiva z přírodopisu. Praha : Fortuna, 1993. ISBN 80-7168-032-X.
  • Podroužek, Ladislav. Úvod do didaktiky prvouky a přírodovědy pro primární školu. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-45-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education SS Teacher Training in Biology (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Biology (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Biology (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Biology (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Biology (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Biology (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Biology (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2015) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2014) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter