Course: Didactic of biology 1 (SS)

« Back
Course title Didactic of biology 1 (SS)
Course code CBG/DB1SS
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Podroužek Ladislav, Doc. PaedDr. Ph.D.
  • Vágnerová Petra, Mgr.
  • Chocholoušková Zdeňka, RNDr. Mgr. Ph.D.
Course content
Analysis of theoretical and processual aspects of natural history and biology didactics in elementary, secondary and nursery scholls. Forms, methods, means, principles of education, re-education and self-education. Evaluation of education and teaching.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis, Lecture with visual aids
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
The student is able to applicate didactic principles and psychological methods into subject didactics of natural history and biology.
Znalost základních kategorií obecné didaktiky a pedagogiky vzhledem k předmětové didaktice biologie. Znalost základních kategorií vývojové a pedagogické psychologie vzhledem k předmětové didaktice biologie.
Znalost základních kategorií vývojové a pedagogické psychologie vzhledem k předmětové didaktice biologie.
professional skills
Rozpracovat RVP SŠ vzhledem k vzdělávacímu procesu. Pochopit principy RVP SŠ a aplikovat je na výuku biologie.
learning outcomes
professional knowledge
Seznámit se s vývojem biologického vyučování a pochopit jeho koncipování.
Pochopit předmětovou didaktiku biologie jako vědu.
Znát typy koncipování biologického učiva s ohledem na obecné tendence vyučování ve společnosti a specifické tendence biologických oborů.
Pochopit principy didaktická transformace a její odraz v základních kutikulárních dokumentech.
Pochopit složky didaktické analýzy učiva.
Znát základní kategorie procesuální stránky výuky biologie.
professional skills
Provádět prakticky didaktickou analýzu.
Didakticky transformovat biologické učivo vzhledem k věkovým zvláštnostem žáků.
Aplikovat různé typy koncipování biologického učiva ve výuce.
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Lecture with a video analysis
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
assessment methods
Test
Recommended literature
  • Modelové vzdělávací programy pro základní školy..
  • Vzdělávací program pro gymnázia a SŠ s výukou biologie.
  • Froněk, Jiří; Kvasničková, Danuše. V přírodopise nověji : Hrst zkušeností a rad z ověřování alternativního učiva z přírodopisu. Praha : Fortuna, 1993. ISBN 80-7168-032-X.
  • Horník, František; Altmann, Antonín. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie : Určeno pro posl. fak. pedagog., fak. přírodověd. a posl. postgrad. studia. Díl 3.. Praha : SPN, 1988.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education SS Teacher Training in Biology (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Biology (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Biology (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter