Course: Thesis Related Seminar

« Back
Course title Thesis Related Seminar
Course code CBG/BS
Organizational form of instruction Consultation
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 12
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Mentlík Pavel, Doc. RNDr. Ph.D.
Course content
The bachelor thesis is a final output of the bachelor programme and it is a prerequisite for the Final State Examination in an appropriate study programme. Students choose one of the topics announced by the Department or they will suggest their own topic, which has to be approved by a supervisor. The supervisor gives to students detailed instructions for elaboration of the thesis. Students write a thesis according to the conditions stated by the Department.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial
  • E-learning (given by an e-learning course) - 312 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
získat ve skladbě předmětů předepsané studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia
vyjmenovat výzkumné metody užívané v geografii
popsat hlavní zdroje geografických dat
popsat relevantní geografické vědecké časopisy (naše i zahraniční)
získat ve skladbě předmětů předepsané studijním programem studovaného oboru alespoň počet kreditů rovný šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia
professional skills
hodnotit geografické výzkumné metody
analyzovat geografická data (i v prostředí GIS)
provést rozbor tištěných i elektronických článků a dalších vědeckých výstupů
užívat poznámkový aparát, správně citovat zdroje
hodnotit výzkumné metody relevantní k cíli práce
general eligibility
analyzovat geografická data (i v prostředí GIS)
learning outcomes
professional knowledge
vyjmenovat hlavní vědecké geografické časopisy, stěžejní monografie, elektronické vědecké portály a databáze
vyjmenovat výzkumné metody užívané v geografii
professional skills
samostatně pracovat s odbornou literaturou a daty
formulovat cíle a hypotézy vědecké práce
vybrat a aplikovat výzkumné metody
generovat a vhodnými metodami zpracovávat (prezentovat) výsledky výzkumu
diskutovat výsledky výzkumu
prezentovat a obhájit (v diskusi s oponentem a vedoucím práce) svou práci před komisí
teaching methods
professional knowledge
One-to-One tutorial
professional skills
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Bachelor's thesis assessment
professional skills
Bachelor's thesis assessment
Recommended literature
  • Dle zadání..


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter