Course: Applied Landscape Ecology

« Back
Course title Applied Landscape Ecology
Course code CBG/AEK
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Course content
1. Conflict of interests and hazards of complex landscape-ecological theory. 2. + 3. Territorial systems of ecological stability. 4. Natura 2000. 5. Mapping of a contemporary landscape structure, land use. 6. Evaluation of landscape complements and landscape aesthetics, spirit of the place. 7. Socio-economic activities in landscape. 8. EIA. 9. SEA. 10. - 13. Complex landscape-ecological survey in the field.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Collaborative instruction, Discussion, Students' portfolio, Task-based study method, Textual studies, Lecture, Seminar, Field trip
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 35 hours per semester
 • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 8 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
užívat znalosti, získané v předmětu CBG/ZKE
definovat pojem krajina a krajinná struktura
popsat jednotlivé složky krajiny
zhodnotit stav krajiny ve vybraném regionu
professional skills
aplikovat znalosti, získané v předmětech CBG/GEO1, GEO2 a GEO3
užívat obecnou krajinně-ekologickou terminologii
vysvětlit komplexní přístup ke studiu krajiny
popsat hlavní energo-materiálové toky mezi jednotlivými krajinnými složkami
learning outcomes
professional knowledge
definovat současné problémy v aplikaci krajinně-ekologického přístupu
identifikovat střety zájmu mezi krajinně-ekologickou teorií a rozvojem společnosti a hospodářství
popsat principy procesu EIA a SEA
popsat významné změny, které se v historii udály v české krajině
professional skills
vysvětlit problematiku projektování a realizace ÚSES
porovnat ekologickou stabilitu dvou území
vytvořit seznam rizikových faktorů v daném prostředí
interpretovat vlastní názor na problematiku hodnocení krajinného rázu
integrovat získané znalosti a navrhovat řešení situace v malém příměstském prostředí
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Field trip
Task-based study method
Textual studies
Collaborative instruction
Students' portfolio
Discussion
assessment methods
Test
Skills demonstration during field trip
Group presentation at a seminar
Recommended literature
 • Ehrlich, P., Gergel, J., Zuna, J., Novák, L., Meruňka, K. Metodické pokyny pro revitalizaci potoků. Praha, 1996.
 • Forman, R.T.T., Godron, M. Krajinná ekologie. 1. vyd. Praha Academia 1993, ¨583 s., 1996.
 • Janeček, M. et al. Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika Ministerstva hospodářství a Ministerstva zemědělství. Praha ÚVTIZ,, 1992.
 • Kubeš, Jan. Plánování venkovské krajiny. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-358-3.
 • Lipský, Z. Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. Praha Karolinum UK, 1996.
 • Löw, J. Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. Brno, 1995.
 • Ložek, V. Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Praha, 2007.
 • Ložek, Vojen. Příroda ve čtvrtohorách. Praha : Academia, 1973.
 • Míchal, Igor. Ekologická stabilita. null. Brno : Veronica, 1992. ISBN null.
 • Moldan, Bedřich. Životní prostředí České republiky : vývoj a stav do konce roku 1989. 1. vyd. Praha : Academia, 1990. ISBN 80-200-0292-8.
 • Naveh, Zev. Landscape ecology : theory and application : with 82 figures. 2nd ed. New York [etc.] : Springer-Verlag, 1994. ISBN 0-387-94059-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2015) Geography courses 3 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2013) Geography courses 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education SS Teacher Training in Geography (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2017) Special and interdisciplinary fields 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care - Winter
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2014) Special and interdisciplinary fields 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2017) Geography courses 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Geography (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2016) Special and interdisciplinary fields 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Applied Sciences Training Teachers of Mathematics at Higher Secondary Scholls (2016) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter