Předmět: Aplikovaná ekologie krajiny

« Zpět
Název předmětu Aplikovaná ekologie krajiny
Kód předmětu CBG/AEK
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Střety zájmů a riziková místa krajinně-ekologické teorie. 2. + 3. Územní systémy ekologické stability. 4. Natura 2000. 5. Mapování současné krajinné struktury, land-use. 6. Hodnocení krajinných složek, estetiky krajiny, krajinný ráz. 7. Socioekonomické aktivity v krajině. 8. EIA. 9. SEA. 10. - 13. Komplexní krajinně-ekologický průzkum v praxi.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s diskusí, Skupinová výuka, Diskuse, Prezentace práce studentů, Studium metodou řešení problémů, Studium textů, Přednáška, Seminář, Exkurze, výuka v terénu
 • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) [1-10] - 10 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 35 hodin za semestr
 • Účast na exkurzi [reálný počet hodin - max. 8h/den] - 8 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
užívat znalosti, získané v předmětu CBG/ZKE
definovat pojem krajina a krajinná struktura
popsat jednotlivé složky krajiny
zhodnotit stav krajiny ve vybraném regionu
Odborné dovednosti
aplikovat znalosti, získané v předmětech CBG/GEO1, GEO2 a GEO3
užívat obecnou krajinně-ekologickou terminologii
vysvětlit komplexní přístup ke studiu krajiny
popsat hlavní energo-materiálové toky mezi jednotlivými krajinnými složkami
Výsledky učení
Odborné znalosti
definovat současné problémy v aplikaci krajinně-ekologického přístupu
identifikovat střety zájmu mezi krajinně-ekologickou teorií a rozvojem společnosti a hospodářství
popsat principy procesu EIA a SEA
popsat významné změny, které se v historii udály v české krajině
Odborné dovednosti
vysvětlit problematiku projektování a realizace ÚSES
porovnat ekologickou stabilitu dvou území
vytvořit seznam rizikových faktorů v daném prostředí
interpretovat vlastní názor na problematiku hodnocení krajinného rázu
integrovat získané znalosti a navrhovat řešení situace v malém příměstském prostředí
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška
Přednáška s diskusí
Seminář
Exkurze, výuka v terénu
Studium metodou řešení problémů
Studium textů
Skupinová výuka
Prezentace práce studentů
Diskuse
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při praxi
Skupinová prezentace na semináři
Doporučená literatura
 • Ehrlich, P., Gergel, J., Zuna, J., Novák, L., Meruňka, K. Metodické pokyny pro revitalizaci potoků. Praha, 1996.
 • Forman, R.T.T., Godron, M. Krajinná ekologie. 1. vyd. Praha Academia 1993, ¨583 s., 1996.
 • Janeček, M. et al. Ochrana zemědělské půdy před erozí. Metodika Ministerstva hospodářství a Ministerstva zemědělství. Praha ÚVTIZ,, 1992.
 • Kubeš, Jan. Plánování venkovské krajiny. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-358-3.
 • Lipský, Z. Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. Praha Karolinum UK, 1996.
 • Löw, J. Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability. Brno, 1995.
 • Ložek, V. Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Praha, 2007.
 • Ložek, Vojen. Příroda ve čtvrtohorách. Praha : Academia, 1973.
 • Míchal, Igor. Ekologická stabilita. null. Brno : Veronica, 1992. ISBN null.
 • Moldan, Bedřich. Životní prostředí České republiky : vývoj a stav do konce roku 1989. 1. vyd. Praha : Academia, 1990. ISBN 80-200-0292-8.
 • Naveh, Zev. Landscape ecology : theory and application : with 82 figures. 2nd ed. New York [etc.] : Springer-Verlag, 1994. ISBN 0-387-94059-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství geografie pro střední školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta ekonomická Ekonomická a regionální geografie (2015) Geografické obory 3 Zimní
Fakulta ekonomická Ekonomická a regionální geografie (2013) Geografické obory 2 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství geografie pro základní školy (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství geografie pro střední školy (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Územní plánování (2017) Speciální a interdisciplinární obory 3 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - Zimní
Fakulta aplikovaných věd Územní plánování (2014) Speciální a interdisciplinární obory 3 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Učitelství matematiky pro střední školy (2016) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta ekonomická Ekonomická a regionální geografie (2017) Geografické obory 3 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta pedagogická Učitelství geografie pro základní školy (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Územní plánování (2016) Speciální a interdisciplinární obory 3 Zimní
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Zimní
Fakulta aplikovaných věd Učitelství matematiky pro střední školy (2016) Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Zimní