Course: Hygiene and School Health Care

« Back
Course title Hygiene and School Health Care
Course code CBG/9HŠZ
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Vágnerová Petra, Mgr.
Course content
1. Living environment. 2. Ontogenesis. 3. Diseases of childhood - acute. 4. Diseases of childhood - chronical. 5. Children nourishment. 6. First aid. 7. Addictions. 8. Hygiene of the school environment. 9. Hygiene of education. 10. Health education.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Lecture
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Interest in the course.
learning outcomes
Student is able to understand to education and school environment in wider context and he is familiarized with hygiene of the education and school environment, related legislation, basics of epidemiology, addictology and health education.
teaching methods
Lecture
Discussion
assessment methods
Test
Recommended literature
  • Fišer, Jiří. Školní zdravotnictví : Vysokošk. učebnice pro posl. fakult připravujících učitele. 2., upravené vyd. Praha : SPN, 1987.
  • Kantor, Milan. Co má znát a umět každý učitel : Výběr nejdůležitějších poznatků týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole a repetitórium základů první pomoci při náhlém postižení zdraví : Určeno stud. 4. roč. učitelství 1. stupnZŠ a 5. roč. učitelst. Plzeň : Západočeská univerzita, 1993. ISBN 80-7043-076-1.
  • Kantor, Milan. Výchova ke zdraví : Poznámky pro budoucí i současné učitele. Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 1994. ISBN 80-70430113-X.
  • Kantor, Milan. Základy somatopatologie pro studující učitelství a bakalářského studia sociální práce 1 a 2. 2002.
  • Kotulán, J. Zdravotní nauky pro pedagogy. 1999.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester