Informace o studijním programu

» Kategorie studijních oborů » Ekonomie
Fakulta Fakulta ekonomická (FEK)
Studijní program Ekonomika a management (P6208)
Studijní obor Ekonomika a management (6208V007/0 - 2017)
Stupeň získané kvalifikace Doktorský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 4 roky
Počet ECTS kreditů 240
Udělovaná kvalifikace Doktor (Ph.D.)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému.  
Způsob ukončení Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce.
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Kutáčová Ivana, Mgr.
E-mail: ikutacov@sma.zcu.cz
Telefon: +420 377 633 409
Fax:
Klíčové studijní výstupy Cílem doktorského studijního oboru je vychovávat špičkově vzdělané a tvůrčí odborníky schopné vědecké práce při řešení úkolů v oblasti teorie i při praktických aplikacích v oboru ekonomika a management. Student si v průběhu doktorského studia osvojí postupy a metodiku výzkumné práce, kterou je schopen systematicky a komplexně používat. Závěry a výstupy svých tvůrčích aktivit je schopen samostatně publikovat a obhájit ve vědecké diskusi. V průběhu studia je u studentů rozvíjena schopnost pedagogicky působit. Samozřejmým nárokem kladeným na studenty je aktivní znalost odborného cizího jazyka a schopnost v něm publikovat i pedagogicky působit.
Specifické požadavky pro přijetí Předložení projektu doktorské disertační práce; ústní pohovor
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy 240 ECTS kreditů, státní doktorská zkouška, disertační práce
Profil programu Program je koncipován jako akademický, je tvořen teoretickými předměty a zároveň zahrnuje kurzy zaměřené na využití teoretických poznatků a získaných dovedností v praxi. Program klade důraz na získání hlubokých teoretických znalostí, analýzu teoretických a empirických podkladů a na vlastní přínos k řešení tématu.
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady Manažer ve vrcholových funkcí ekonomických organizací. Specialista pro výzkumnou a analytickou činnost středních a velkých podniků a organizací. Pracovník vědecko- ekonomických institucí a mezinárodních auditorských a poradenských firem. Kvalifikovaný vysokoškolský učitel.
Garant oboru Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Neuvedený ročník
Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní Zimní Letní
KEM/DOETN (15)
KMO/DMVN (10)
FEK/DPPN1 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 30
Z následující nabídky předmětů si student může volit nad rámec svých studijních povinností.
KPM/DPEN (15)
FEK/DPPN2 (5)
FEK/DCJN (10)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 30
Z následující nabídky předmětů si student může volit nad rámec svých studijních povinností.
FEK/DPPN3 (5)
FEK/DVVN1 (10)
KPM/DRLZN (15)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 30
Z následující nabídky předmětů si student může volit nad rámec svých studijních povinností.
FEK/DKKN (10)
FEK/DPPN4 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 15
Z následující množiny předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 15
KFU/DEFFN (15)
KEM/DKMEN (15)
KMO/DSMFN (15)
FEK/DVVN2 (15)
FEK/DPPN5 (5)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 20
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 10
KMO/DMLSN (10)
KPM/DPMN (10)
FEK/DPPN6 (5)
FEK/DVVN3 (15)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 20
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 10
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
SMA/DZSN (30)
FEK/DVVN4 (30)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 30
Z následující nabídky předmětů si student může volit nad rámec svých studijních povinností.
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
FEK/DKON (10)
KPV/DPISN (10)
KEM/DSSN (10)
KMO/DKSVN (10)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30.
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 240 kreditů