Informace o studijním programu

» Kategorie studijních oborů » Ekonomie
Fakulta Fakulta ekonomická (FEK)
Studijní program Ekonomika a management (P6208)
Studijní obor Podniková ekonomika a management (6208V086/0 - 0)
Stupeň získané kvalifikace Doktorský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů Nejedná se o kreditní systém studia
Udělovaná kvalifikace Doktor (Ph.D.)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému.  
Způsob ukončení Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce.
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Kutáčová Ivana, Mgr.
E-mail: ikutacov@sma.zcu.cz
Telefon: +420 377 633 409
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolvent disponuje hlubokými znalostmi z podnikové ekonomiky, managementu a další vybrané oblasti dle své zvolené specializace, které jej profilují tak, že je schopen samostatně a tvůrčím způsobem řešit složité teoretické i praktické problémy v oblasti ekonomiky a řízení podniku a aktivně se podílet na řízení podnikatelských, případně hospodářských či správních subjektů. Absolvent prokazuje pokročilé odborné znalosti v oblasti ekonomické teorie, podnikové ekonomiky a managementu a je připraven pro realizaci výzkumu. Rozšiřující znalosti dosáhl v oblasti podnikové ekonomiky a metodologie vědy. Díky dosaženým dovednostem a získaným zkušenostem je připraven pro kompetentní činnost v manažerské praxi včetně vedení projektů, auditu, poradenství a realizace výzkumu. Vzhledem ke své odborné jazykové přípravě je schopen se zapojit se řešení problémů v rámci mezinárodní odborné a vědecké spolupráce. Je schopen analyzovat problémy a tvůrčím způsobem je řešit a prezentovat výstupy své práce. Je připraven jak pro týmovou práci, tak i pro samostatné a odpovědné rozhodování se a řešení problémů. Je kompetentní pro své celoživotní vzdělávání. Absolvent doktorského studia má potřebné schopnosti, které mu umožňují úspěšně vykonávat ekonomické a manažerské funkce v podnicích a dalších organizacích. Na základě získaných znalostí, dovedností a praktických zkušeností je motivován k aktivnímu přístupu při řešení problémů teorie a praxe podnikové ekonomiky a řízení podniku.
Specifické požadavky pro přijetí Předložení projektu doktorské disertační práce; ústní pohovor
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy 0 ECTS kreditů, státní doktorská zkouška, disertační práce
Profil programu Program je koncipován jako akademický, je tvořen teoretickými předměty a zároveň zahrnuje kurzy zaměřené na využití teoretických poznatků a získaných dovedností v praxi. Program klade důraz na získání hlubokých teoretických znalostí, analýzu teoretických a empirických podkladů a na vlastní přínos k řešení tématu.
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady Manažer ve vrcholových funkcí podniků. Specialista pro výzkumnou činnost v oblasti podnikové ekonomiky a managementu. Pracovník vědecko ekonomických institucí a mezinárodních auditorských a poradenských firem. Kvalifikovaný vysokoškolský učitel.
Garant oboru Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů
1. ročník 2. ročník
Zimní Letní Zimní Letní
KEM/DOET (0)
KMO/DMV (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30.
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30.
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z následující množiny předmětů a z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30
KMO/DMLS (0)
KFU/DEFF (0)
KPM/DMVP (0)
KEM/DKME (0)
KMO/DSMF (0)
KPM/DPE (0)
KPM/DRM (0)
KPM/DPM (0)
Součet ECTS kreditů
za povinné předměty 0
Z nabídky volitelných předmětů si student zapíše tolik předmětů, aby součet jejich ECTS kreditů činil 30.
Celkem 60 kreditů Celkem 60 kreditů
Celkem 0 kreditů