Informace o studijním programu

» Kategorie studijních oborů » Ekonomie
Fakulta Fakulta ekonomická (FEK)
Studijní program Ekonomika a management (B6208)
Studijní obor Podniková ekonomika a management (6208R086/0 - 2010)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (Bc.)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Kutáčová Ivana, Mgr.
E-mail: ikutacov@sma.zcu.cz
Telefon: +420 377 633 409
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolvent má znalosti, které jej profilují tak, že je schopen se teoreticky i prakticky orientovat v základních otázkách tržní ekonomiky a aktivně se podílet na řízení podnikatelských, případně hospodářských či správních subjektů. Absolvent oboru prokazuje odborné znalosti v oblasti ekonomické teorie, podnikové ekonomiky a managementu a základů dalších specifických ekonomických disciplín. Pokročilé znalosti dosáhl v oblasti podnikové a regionální ekonomiky, financí a účetnictví, kde je díky dosaženým dovednostem a získaným zkušenostem připraven pro kompetentní činnost v praxi. Absolvent získal potřebné dovednosti v oblasti práce s ICT a dokáže komunikovat v jednom světovém jazyku na úrovni B2 a volitelně v dalším světovém jazyku. Je připraven jak pro týmovou práci, tak i pro samostatné a odpovědné řešení problémů. Je kompetentní pro své celoživotní vzdělávání. Absolvent bakalářského studia má potřebné schopnosti, které mu umožňují úspěšně vykonávat ekonomické a manažerské funkce v podnicích a institucích působících v oblasti výroby a služeb, jakož i neziskových organizací.
Specifické požadavky pro přijetí Stanovený studijní průměr na SŠ nebo stanovený výsledek Národních srovnávacích zkoušek (NSZ): Obecné studijní předpoklady ke studiu (základní verze) nebo absolvování celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů FEK
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů, Bakalářská práce, Státní závěrečná zkouška
Profil programu Program je koncipován jako akademický, je tvořen bloky teoretických předmětů z oblasti ekonomie, informatika, statistika, podniková ekonomika, management, finance a účetnictví. Zároveň obsahuje bloky cizích jazyků a předmětů zaměřených na využití teoretických poznatků v praxi a na získání dovedností, které absolvent uplatní v profesi odborný pracovník pro ekonomické funkce podniků, manažer pro podniky a instituce v oblasti výroby a služeb, manažer pro neziskové organizace. Do programu je zařazena praxe. Absolvent je primárně připraven ke studiu navazujícího studijního programu v oboru Podniková ekonomika a management. Zároveň je připravován k přímému vstupu do praxe a může vykonávat ekonomické a manažerské funkce v podnicích i neziskových organizacích.
Podmínky pokračování studia unspecified
Profesní profily absolventů s příklady Odborný pracovník pro ekonomické funkce podniků. Manažer pro podniky a instituce v oblasti výroby a služeb. Manažer pro neziskové organizace.
Garant oboru Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Seznam předmětů plánu dle ročníků a semestrů