Předmět: Španělština B7

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Španělština B7
Kód předmětu UJP/SB7
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Gianino Sánchez Margarita, M.A.
Obsah předmětu
1. Srovnání minulých časů préterita perfecta a imperfecta. 2. Předložková slovesa. 3. Oděv a móda. Použití přislovce "muy" a "mucho". 4. Módní trendy v životě. Příprava aktivity - návrh, jeho přijetí nebo odmítnutí. 5. Užití sloves "ser" a "estar". Zájmena se změnou významu. 6. Užití sloves "estar" a "haber". 7. Opakování. 8. Lidské povahy. Neurčitá zájmena. 9. Rozdíly mezi muži a ženami. Záliby, koníčky. 10. Veřejné instituce. 11. Evropská Unie. Předminulý čas. 12. Srovnání a užití minulých časů. 13. Závěrečný test.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Dialogická výuka, Demonstrace dovedností
  • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
  • Příprava na dílčí test [2-20] - 10 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí: - přiměřeně správně používat gramatické struktury vyjadřující počátek, konec, opakování dějů - popsat události odehrávající se v minulosti - vyjádřit názor v diskuzi o běžných tématech dnešního světa - napsat neformální dopis, zprávu nebo krátké vypravování na základě adekvátní prezentace argumentů
Výsledky učení
student umí: - správně vyjádřit přechodné a trvalé vlastnosti věcí - vyprávět příběh v minulosti s adekvátním časovým seřazením jednotlivých událostí - pochopit obsah středně obtížných textů - porozumět obsahu plynulé konverzace rodilých mluvčích vedené v obecném jazyce - napsat souvislý srozumitelný text na zadané téma
Vyučovací metody
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Dialogická výuka
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Doporučená literatura
  • Castro, Viudez Francisca. Uso de la gramática espa?ola : elemental. Madrid : Edelsa, 1998. ISBN 84-7711-133-2.
  • Macíková O., Mlýnková L. Učebnice současné španělštiny díl I.
  • Moreno, Concha; Moreno, Victoria; Zurita, Piedad. Avance : curso de espaňol : nivel básico-intermedio. [Madrid] : SGEL, 2002. ISBN 84-7143-927-1.
  • Prokopová, Libuše. Španělština pro samouky. 2. vyd. Praha : Leda, 2000. ISBN 80-85927-08-X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr