Předmět: Ruština pro techniky 2

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Ruština pro techniky 2
Kód předmětu UJP/RT2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Ruština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Trejbal Václav, Mgr. CSc.
  • Klausová Vlasta, Mgr.
  • Golovatina Varvara, Mgr. CSc.
Obsah předmětu
1.Na návštěvě. Situace - pozvání, domluva schůzky, dárky.Cvičebnice kap.3:Návštěva ve firmě a v ruské rodině. 2.Procvičování řečových situací 3.Co umíme vyjádřit rusky? Reálie: Vladimír Vysocký 4.Slovesa - vazby s předložkami/6.,7. pád/. Osobní a přivlastňovací zájmena. 5.Vyjadřování vlastnictví - čes. vazby mám x nemám. Poslech, výslovnost, intonace ruské věty. 6.Naše rodina /členové rodiny/, rodinné vztahy, představení členů rodiny. Řečové situace k tématu.Cvičebnice kap.2:Seznámení a pravidla oslovení. 7.Povolání. SZ, časování sloves, pohyblivý přízvuk u sloves, změna kmenové souhlásky, nepravidelná slovesa. Povolání /vazby se 7.pádem/. 8.Texty, poslech, otázky k textu. Slovesné vazby - líbit se, zajímat.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Dialogická výuka, Demonstrace dovedností, Seminární výuka
  • Příprava na dílčí test [2-20] - 10 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 20 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí: - používat ruskou azbuku v psané i tištěné podobě - vyhledat hlavní, podstatné myšlenky textu - jednoduše vyjádřit názor - číst krátké, jednoduché texty - přiměřeně správně používat jednoduché gramatické struktury - jednoduše získávat a poskytovat informace o známých tématech
Výsledky učení
student je umí: používat ruskou azbuku v psané podobě číst jednoduchý text porozumět základním otázkám a dát na ně adekvátní odpověď porozumět mluvenému slovu v jednoduchých frázích souvisejících s osvojenými tématickými celky přiměřeně správně používat osvojené gramatické struktury;j ednoduše konverzovat na běžná témata
Vyučovací metody
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Dialogická výuka
Seminární výuka
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Doporučená literatura
  • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Praha, 1999. ISBN 80-7079-138-1.
  • Golovatina, Varvara; Klausová, Vlasta. Cvičebnice ruského jazyka. Plzeň, 2013.
  • Jelínek, Stanislav. Raduga po novomu 1. Fraus, Plzeň, 2007. ISBN 978-80-7238-659-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr