Předmět: Hospodářská ruština 1

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Hospodářská ruština 1
Kód předmětu UJP/RC5D
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Ruština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Trejbal Václav, Mgr. CSc.
Obsah předmětu
- Základní pojmy ekonomiky - Rozdíly v čísle podstatných jmen v ruštině a češtině, stupňování přídavných jmen a příslovcí, přídavná jména slovesná (přítomná činná), psaní předpon v ruštině - Ekonomický systém a jeho funkce - Užití modálních výrazů, odlišné vazby podstatných jmen, rod podstatných jmen v ruštině - odlišnosti od češtiny - Tržní ekonomický systém - Přístavková pojmenování v ruštině, přechodníky a jejich role v ruštině, překlad českého sponového slovesa být do ruštiny - Nabídka a poptávka jako základní nástroje tržního hospodářství - Pravopis a čtení zkratek, tvoření vidových dvojic v ruštině - Ekonomické potřeby a spotřebitelé - Číslovky a jejich vazby s počítaným předmětem, často používané vsuvky v ruštině a jejich pravopis - Velké a malé podniky - Vyjádření přibližnosti, podstatná jména slovesná a jejich tvoření - Překlad českého mít do ruštiny Doplňkové informace pro studenty kombinované formy studia jsou v COURSEWARE.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Výuka podporovaná multimédii, Demonstrace dovedností, Samostatná práce studentů, Studium textů, Cvičení
  • Příprava na dílčí test [2-20] - 40 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
  • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
doporučené jsou znalosti na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce nebo znalosti na úrovni předmětu KJA/RC4
Výsledky učení
student je schopen: - číst s porozuměním neadaptované texty s ekonomickou tematikou - diskutovat na základě textu o dané problematice - najít v textu potřebnou informaci
Vyučovací metody
Cvičení
Výuka podporovaná multimédii
Studium textů
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Samostatná práce studentů
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Seminární práce
Průběžná evaluace
Doporučená literatura
  • Balcar, Milan. Ruská gramatika v kostce. 1. vyd. Voznice : Leda, 1999. ISBN 80-85927-56-X.
  • Balcar, Milan. Sbírka cvičení k ruské gramatice. Vyd. 2. Praha : Oeconomica, 2002. ISBN 80-245-0305-0.
  • HORVÁTOVÁ, M. Textová cvičebnice ruštiny pro ekonomy I. 2. vydání. Praha: Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1667-7.
  • Mrověcová, Ljuba. Obchodní ruština = [Russkij jazyk v torgovle] : vše, co potřebujete pro rozvoj písemného i ústního projevu. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1598-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta ekonomická Podniková ekonomika a management (2015) Ekonomie 1 Zimní
Fakulta ekonomická Podniková ekonomika a management (2010) Ekonomie 1 Zimní