Předmět: Ruština 8

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Ruština 8
Kód předmětu UJP/R8
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Ruština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Klausová Vlasta, Mgr.
Obsah předmětu
1. Oblečení a móda. Mluvnice - Průběh slovesného děje. Zvratná slovesa. Slovesný rod. 2. Vlastní názor na módu, můj styl oblékání. Představování. 3. Dovolená, cestování. Mluvnice - Stupňování přídavných jmen a příslovcí. 4. Prázdniny, dovolená. Blahopřání. 5. Sport, cvičení. Mluvnice - Zájmena. 6. Sport a zdraví. Písemná blahopřání. 7. Kontrola úkolů, opakování učiva. Zápočtový test 8. Zdraví. Mluvnice - Rozkazovací způsob. 9. Charakter a chování člověka. Mluvnice - Užívání přídavných jmen v přísudku. 10. Člověk ve vztahu k jiným, k práci. Písemné pozvání. 11. Zeměpis Ruska. Oblíbené místa v Rusku. 12. Opakování učiva. Kontrola úkolů a připravených témat k ústní zkoušce

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Dialogická výuka, Výuka podporovaná multimédii, Demonstrace dovedností, Seminární výuka, Samostatná práce studentů
 • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 15 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 50 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí: - správně používat gramatické struktury v rámci každodenní konverzace i písemné komunikace - pohovořit o tématech, která souvisejí s každodenním životem - vhodně používat slovní zásobu z oblastí osvojených tématických celků - používat s jistotou slovní zásobu a fráze umožňující komunikovat v běžných situacích - napsat textové útvary užívané v každodenních situacích - porozumět mluvenému slovu rodilého mluvčího
Výsledky učení
student umí: - správně používat gramatické struktury v rámci běžné konverzace i písemné komunikace - napsat dopis, blahopřání, omluvu, životopis, žádost - porozumět a domluvit se s rodilým mluvčím - aktivně se účastnit diskusí na obecná témata - adekvátně reagovat na problémy přátel i po telefonu - používat s jistotou slovní zásobu v běžné konverzaci - poskytnout informaci na odborné téma z oblasti školství, cestovního ruchu, gastronomie, firemní agendy, atd
Vyučovací metody
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Samostatná práce studentů
Dialogická výuka
Seminární výuka
Hodnotící metody
Kombinovaná zkouška
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Seminární práce
Doporučená literatura
 • výukové materiály UJP (projekt Inova).
 • Anfilov, Mark; Hutarová, Marcela. Dialogy obchodního jednání v ruštině. Vyd. 1. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. ISBN 80-7079-682-0.
 • Balcar, Milan. Ruská gramatika v kostce. dot.[1. vyd.]. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. ISBN 80-7079-138-1.
 • Barnet, Vladimír a kol. Ruština pro pokročilé. LEDA , 2007. ISBN 978-80-7335-104-5.
 • Navrátil, Alois. Ruština pro právníky. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1997. ISBN 80-7082-358-5.
 • Pešková, Michaela. www.ruskerealie.zcu.cz.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr