Předmět: Ruština 5

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Ruština 5
Kód předmětu UJP/R5
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Ruština
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Klausová Vlasta, Mgr.
 • Golovatina Varvara, Mgr. CSc.
Obsah předmětu
1. Seznámení s obsahem učiva a s literaturou. Požadavky pro udělení zápočtu. 2. Raduga 4 - 4. lekce, mluvnice, rozkazovací způsob. 3. Oběd v restauraci. Komunikativní cvičení. Jídelní lístek. Cvičebnice kap.5:Návštěva restaurace. 4. Text 4.lekce. Recepty národní kuchyně. Zdravá výživa. Literatura.Cvičebnice kap.5:Návštěva restaurace. 5. Mluvnice 5. lekce - slovesné vazby, zájmena, přídavná jména. 6. Text - Životní styl.Péče o zdraví. Reálie - svátky. Literatura.Cvičebnice kap.8:Zdr.péče. Kap.4:Ruské svátky,obyčeje. 7. Opakování probraného učiva. 1.zápočtový test. 8. Raduga 5- Znalost cizích jazyků.Proč se učíte ruštinu? Odlišné slovesné vazby. 9. Texty:Mezinárodní certifikát. Jazykové vyučování.Zkoušky z cizích jazyků, práce tlumočníka, inzerát jazykové školy.Komunikativní cvičení. 10. Známí ruští vědci. 2. lekce - Chci koupit byt. Popis bytu podle plánu. Popis zařízení bytu. 11. Mluvnice 2.lekce. Cvičení, dialogy. 12. Doplňkové texty - styl bydlení. Popis domu, bytu. 13. Závěrečné opakování. 2. zápočtový test.

Studijní aktivity a metody výuky
Skupinová výuka, Dialogická výuka, Výuka podporovaná multimédii, Demonstrace dovedností, Seminární výuka, Samostatná práce studentů
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 40 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test [2-20] - 20 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu v cizím jazyce) [10-15] - 15 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí: - zapojit se aktivně do rozhovoru na běžná témata každodenního života - konverzovat na základní témata podle osvojených tématických celků např.: oblékání, počasí, roční období, cestování, situace na letišti, ubytování se v hotelu, situace v restauraci, objednání jídla, problematika životního stylu - postihnout smysl jasných, jednoduchých sdělení - domluvit se osobně i telefonicky o požadavcích na služby - najít a využít informace z různých zdrojů (internet, TV, reklama, noviny, časopisy) - vhodně používat slovní zásobu k osvojeným tématickým celkům
Výsledky učení
student umí: - vyjádřit své názory a přiměřeně reagovat na názory ostatních - pohovořit o tématech, která souvisejí s každodenním životem, např. výuka cizích jazyků, životní styl člověka - vhodně používat základní slovní zásobu k osvojeným tématickým celkům - přiměřeně správně používat gramatické struktury - domluvit si schůzku či termín ústně a telefonicky - shrnout obsah novinového článku nebo obsah slyšeného projevu - napsat vypravování nebo zprávu na základě adekvátní prezentace argumentů
Vyučovací metody
Výuka podporovaná multimédii
Demonstrace dovedností
Skupinová výuka
Samostatná práce studentů
Dialogická výuka
Seminární výuka
Hodnotící metody
Test
Demonstrace dovedností při cvičení
Referát
Doporučená literatura
 • Balcar, Milan. Ruská gramatika v kostce. Praha, 1999. ISBN 80-7079-138-1.
 • Golovatina, Varvara; Klausová, Vlasta. Cvičebnice ruského jazyka. Plzeň, 2013.
 • Jelínek, Stanislav. Raduga po novomu 4.
 • Jelínek, Stanislav. Raduga po novomu 5. Fraus, Plzeň, 2011.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr