Předmět: Psaní 1

» Seznam fakult » UJP » UJP
Název předmětu Psaní 1
Kód předmětu UJP/PSA1
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu unspecified
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hamarová Jitka, Mgr.
Obsah předmětu
1. týden: Úvod do kurzu, účel a druhy písemného projevu 2. týden: Organizace odstavců, koherence 3. týden: Etapy psaní, korekce, struktura, interpunkce, koheze 4. týden: Chronologické relace, vyprávění 5. týden: Formální a neformální jazyk; typická struktura životopisu 6. týden: Náležitosti formálního dopisu, motivační dopis 7. týden: Formální obchodní dopis 8. týden: Instrukce, popis procesu 9. týden: Způsoby přesvědčování, inzeráty. 10. týden: Srovnávací esej, vyjadřování názoru 11. týden: Interpretace informace z vizuálního zdroje 12. týden: Test 13. týden: Evaluace kurzu

Studijní aktivity a metody výuky
Výuka podporovaná multimédii, Samostudium studentů, Seminář
  • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [10-40] - 10 hodin za semestr
  • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
student umí: - přiměřeně správně používat jednoduché gramatické struktury k napsání krátkých jednoduchých textů na všeobecná témata - porozumět krátkým jednoduchým textům a najít v nich požadované informace - sledovat a chápat výuku vedenou v cílovém jazyce
Výsledky učení
studenti - rozpoznají rozdíly mezi formálním a neformálním stylem - jsou schopni napsat neformální a formální dopis - popíší činnosti, zvyklosti a pracovní postup - jsou schopni poutavě popsat události - písemně vyjádří své názory a podpoří je argumenty - zvolí správný styl na základě účelu textu - správně aplikují a dodrží formu daného slohového útvaru - zvolí správné jazykové prostředky a logicky je uspořádají - zhodnotí, popř. upraví sestavené texty - upevní si poznatky z oblasti anglické lexikologie, morfologie a syntaxe a správně tyto znalosti aplikují při psaní textů - dodržují zásady správného postupu psaní
Vyučovací metody
Seminář
Výuka podporovaná multimédii
Samostudium studentů
Hodnotící metody
Test
Portfolio
Seminární práce
Doporučená literatura
  • Bailey, S. Academic Writing - a handbook for international students. London, 2006.
  • Hamp-Lyons, Liz; Heasley, Ben. Study writing : a course in writing skills for academic purposes : second edition. 1st ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. ISBN 0-521-53496-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr